Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/170 av 4. februar 2015 om oppheving av forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter som har opprinnelse i eller er sendt fra Kina

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/170 of 4 February 2015 repealing Regulation (EC) No 1135/2009 imposing special conditions governing the import of certain products originating in or consigned from China

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.03.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. februar 2015, med ikrafttredelse 8. februar 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter med opprinnelse i eller sendt fra Kina.

Bakgrunnen for rettsakten 1135/2009 var funn i 2008 av melamin i barnemelk, og andre melkeprodukter, og soya og soyaprodukter fra Kina. For å sikre trygge produktene satte kommisjonen ned et importforbud, med strenge kontrollrutiner for de produkter som ikke var omfattet av forbudet.

Opphevelsen av rettsakten er begrunnet i at det ikke har vært registrert funn av melamin i disse produktene i de siste årene og kommisjonen vurderer at produktene er trygge, slik at regimet i 1135/2009 kan oppheves.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever opphevelse av forskrift 27. september 2008 nr. 1051 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter fra Kina som kan inneholde melamin.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direkteimporten til Norge av dette produktene har vært av begrenset karakter og fjerningen av dette regelverket vil kunne gi Mattilsynet en viss besparelse ved at forsendelser med disse produktene fra Kina ikke lenger trenger å gjennomgå dokumentkontroll eller fysisk kontroll ved ankomst til Norge. Fjerningen av regelverket vil gi næringen en besparelse ved at de ikke lenger trenger å fremstille forsendelsene med disse produktene for kontroll, samt at de nå får mulighet til å kunne kjøpe produkter fra et større marked.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer opphevelsen av forordning 1135/2009 som fornuftig og støtter dette. Særlig ettersom det ved kontroller inn i EU ikke har vært funnet spor av melamin i disse produktene de siste årene. Opphevelsen vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk. Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. februar 2015, med ikrafttredelse 8. februar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2015
Anvendelsesdato i EU
08.02.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2015
Anvendes fra i Norge
11.02.2015