Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/33 av 10. januar 2022 om oppheving av (EU) 2021/2021 om visse særskilte beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2022/33 of 10 January 2022 repealing Implementing Decision (EU) 2021/2021 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Germany

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.1.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre virksomheder med opdrættede svin.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Navnlig indeholder artikel 21 og 22 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bestemmelser om oprettelse af en spærrezone restriktionszone i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom, herunder afrikansk svinepest, og om anvendelse af visse foranstaltninger deri. Desuden fastsættes det i artikel 21, stk. 1, i nævnte delegerede forordning, at restriktionszonen skal omfatte en beskyttelseszone, en overvågningszone og om nødvendigt supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne.

(4) Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, som blev bekræftet den 15. november 2021, og oplysningerne fra den pågældende medlemsstat om sygdomssituationen på dens område blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2021 vedtaget. I henhold til nævnte gennemførelsesafgørelse skal Tyskland sikre, at den restriktionszone, hvor foranstaltningerne vedrørende beskyttelses- og overvågningszoner fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687 finder anvendelse, som minimum omfatter de områder, der er opført i bilaget til nævnte afgørelse. Nævnte gennemførelsesafgørelse finder anvendelse indtil den 15. februar 2022.

(5) Ved udgangen af december 2021 underrettede Tyskland Kommissionen om den nuværende gunstige situation med hensyn til afrikansk svinepest hos opdrættede svin i restriktionszonen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, og at foranstaltningerne vedrørende beskyttelses- og overvågningszoner er blevet behørigt gennemført i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 for at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

(6) I betragtning af den nuværende gunstige situation med hensyn til afrikansk svinepest hos opdrættede svin i delstaten Mecklenburg-Vorpommern og de foranstaltninger, som Tyskland behørigt har gennemført, og for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2021 ophæves med virkning fra den 15. januar 2022.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2022
Anvendelsesdato i EU
12.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet