Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk