Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF

Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

Del av:

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm: Klikk på lenken til "Finanstilsynspakken" over for å se andre saker som inngår i denne regelverkspakken.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
EBA er en av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter som er opprettet under det nye tilsynssystemet. EBA er et selvstendig rettssubjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide med nasjonale tilsynsmyndigheter.

I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil EBA ha en viss overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. EBA er blant annet gitt myndighet til å megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er EBA gitt en koordinerings- og beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell uttalelse fra Kommisjonen.

EBA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området.

Vurdering
Det ble oppnådd politisk enighet om hovedprinsippene for EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter, herunder EBA, i tilknytning til møtet mellom EU- og EFTA-finansministrene 14. oktober 2014. Løsningen bygger på følgende prinsipp: EFTAs overvåkingsorgan tar de formelle bindende beslutningene rettet mot nasjonale myndigheter og mot foretak i EØS/EFTA-området, basert på utkast fra den relevante tilsynsmyndigheten i EU. EFTAs overvåkingsorgan og de nasjonale tilsynsmyndighetene i EØS/EFTA-landene skal få delta «to the fullest extent possible without voting rights» i EUs tre finanstilsynsmyndigheter. EUs tilsynsmyndigheter, herunder EBA, kan rette anbefalinger, ikke bindende vedtak m.v., også til nasjonale myndigheter og foretak i EØS/EFTA-landene.

Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 199/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016).

Status
Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2011 sammen med resten av det nye finanstilsynssystemet. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om EØS-finanstilsyn.

Ny europeisk tilsynsstruktur – Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Banktilsynsmyndighet - European Banking Authority (EBA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevelse av Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Den Europeiske Banktilsynsmyndigheten, EBA, er en del av dette nye tilsynssystemet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 12-47
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
10.05.2016
Høringsfrist
01.08.2016
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2016
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro