Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité

Commission Decision 2001/528/EC of 6 June 2001 establishing the European Securities Committee

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Komiteens engelske betegnelse er European Securities Committee (ESC).

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat juni 2008)

Som følge av anbefalingene i den såkalte "Lamfalussy"-rapporten (Final report of the Committee of Wise Men on the Regulation of the European Securities Markets), ble det i 2001 etablert nye komitéer innenfor tilsyn og regulering av verdipapirsektoren. Tilsvarende komiteer, sammen med enkelte mindre endringer i verdipapirkomiteene, ble i 2004 etablert på bank- og forsikringsområdet.

På området for finansielle tjenester (bank, forsikring og verdipapir) følger regelverksutviklingen i dag den såkalte Lamfalussy-prosedyren. Prosedyren innebærer at Ministerrådet og Europaparlamentet vedtar generelle rammedirektiver av mer prinsipiell karakter (nivå 1-regelverk), og at Kommisjonen i rammedirektivene gis fullmakt til å vedta utfyllende og mer detaljerte bestemmelser i såkalte gjennomføringsrettsakter (nivå 2-regelverk). Komiteene på departementsnivå ("komitologi-komiteene" – ESC, EBC og EIPOS) bistår Kommisjonen med å utarbeide forslag til rammedirektiver og forordninger som vedtas av Europaparlamentet og Rådet (nivå 1), samt med å fastsette, sammen med Kommisjonen, utfyllende bestemmelser til rammeregelverket (nivå 2). Tilsynskomiteene utarbeider anbefalinger og fagtekniske råd til nivå 2-regelverket, utarbeider retningslinjer og standarder, og skal sørge for koordinering og samordning av tilsynsmetoder og -praksis.

Merknader
Kommisjonsbeslutningene vil ikke føre til behov for endring i norsk lov eller forskrift. De aktuelle beslutningene gjelder kun opprettelse av de ulike komiteene, som bl.a. tilføres oppgaver med hjemmel i andre rettsakter.

Norge deltar aktivt i komiteene. Finansdepartementet deltar som observatør i ESC, EBC og EIOPC. Kredittilsynet har anledning til å delta som rådgiver for Finansdepartementet. Kredittilsynet deltar videre i tilsynskomiteene og i de fleste underliggende komiteer og arbeidsgrupper. Deltakelsen er sikret gjennom EØS-avtalen, kommisjonsbeslutningene og komiteenes vedtekter og forretningsorden ("Rules of procedure"). Norge har ikke stemmerett i forbindelse med komitébeslutningene, men deltar aktivt under diskusjonene.

Rettsaktene medfører ingen økonomiske konsekvenser utover de som allerede foreligger, ved at Kredittilsynet betaler en medlemskontingent til tilsynskomiteene CESR, CEIOPS og CEBS og bidrar derved til å dekke komitésekretariatenes utgifter.

Ved å innlemme beslutningene i EØS-avtalen synliggjøres EØS/EFTA-landenes rett til å delta i komiteene samt at det formelle og uformelle samarbeid som foreligger på departementsnivå og tilsynsnivå understrekes.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet og Kredittilsynet finner rettsaktene EØS-relevante og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2001
Anvendelsesdato i EU
07.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 22-23
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
05.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001D0528
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro