Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko

Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

Del av:

Siste nytt

Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm: Klikk på lenken til "Finanstilsynspakken" over for å se andre saker som inngår i denne regelverkspakken.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Det europeiske råd for systemrisiko, ESRB, er en del av det nye tilsynssystemet.

ESRB har som oppgave å drive makroøkonomisk overvåkning, dvs. overvåkning av systemrisiko i hele finansmarkedet. Rådet samler inn og analyserer informasjon relevant for finansiell stabilitet generelt, og varsler nasjonale tilsynsmyndigheter og aktuelle europeiske finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA eller EIOPA) om risikoer som er oppdaget. ESRB kan avgi anbefalinger til enkeltland. Anbefalingene er ikke bindende, men kan offentliggjøres.

Vurdering
Norske myndigheter anser forordningen for å være EØS-relevant.

Det er gjort materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 198/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016).

Status
Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2011 sammen med resten av det nye tilsynssystemet.

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om EØS-finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2010
Anvendelsesdato i EU
16.12.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 1-11
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro