Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 av 1. august 2008 om fastsettelse av regler om organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Commission Regulation (EC) No 771/2008 of 1 August 2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2010)

Sammendrag av innhold
For nærmere omtale av REACH-forordningen - forordning (EF) nr. 1907/2006 - vises det til et eget EØS-notat for denne rettsakten. Gjennom forordning (EF) nr. 1907/2006 gis det Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) myndighet til treffe individuelle beslutninger om registrering og vurdering av kjemiske stoffer. Gjennom REACH-forordningen er det også opprettet en egen klageinstans (Board of Appeal) hvor avgjørelser i forhold til slike individuelle beslutninger kan påklages. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 nedfeller bestemmelser om kvalifikasjonene til medlemmene av klageinstansen. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 er også omtalt i et eget EØS-notat. REACH-forordningen fastsetter overordnede regler for klageinstansen, mens Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 omhandler mer detaljerte regler for organiseringen og prosedyrer for klageinstansen til ECHA. For å sikre at klageinstansen skal kunne fungere effektivt opprettes det et registreringskontor under klageinstansen. Klageinstansen bemyndiges også til å fastsette regler for sin virkemåte og sine prosedyrer. Kapittel I i forordning (EF) nr. 771/2008 omhandler klageinstansens organisasjon herunder sammensetning, utelukkelse og substitusjon av medlemmer og referent (som skal foreta innledende undersøkelser av klagen). Det opprettes også et registreringskontor under klageinstansen som bl.a. skal motta, videresende og oppbevare dokumenter og føre register over klager. Kapittel II omhandler detaljere og konkrete prosedyrer for klagebehandling, bl.a. hva en klage skal inneholde. Videre omtales bl.a. realitetsbehandling av klagen, høringer, beviser, forhandlingsprosedyre osv.

Merknader
Gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 om innlemmelse av REACH-forordningen i EØS-avtalen gis det adgang for statsborgere i EFTA-statene til å kunne velges som medlemmer eller varamedlemmer av klageinstansen. Norge deltar forøvrig aktivt i arbeidet med REACH-forordningen, blant annet gjennom deltakelse i ECHAs styre og komiteer, og er i kontakt med berørte parter.

Norsk gjennomføringsforskrift for REACH-forordningen ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008 - forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 gir konkrete bestemmelser for klageinstansen i ECHA og hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke prosedyrer som skal følges. Dette er en positiv utdyping og utvikling av regelverket i forbindelse med REACH.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 ble ansett som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 ble vedtatt 2. august 2008 med ikrafttredelse 5. august 2008. Forordning (EF) nr. 771/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen den 12. mars 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 26/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2008
Anvendelsesdato i EU
05.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 460-468
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.03.2012
Anvendes fra i Norge
07.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0771
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro