Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Tittel

Rådsvedtak 2008/839/JIS av 24. oktober 2008 om overgang fra Schengen-informasjonssystemet (SIS 1+) til annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Council Decision 2008/839/JHA of 24 October 2008 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II)

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formalet med dette forslag og et forslag til Radets forordning om samme emne er at fastlagge de retlige rammer for overgangen fra Schengeninformationssystemet i sin nuvarende form (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Generel baggrund
Schengeninformationssystemet (SIS), der blev oprettet i medfor af bestemmelserne i afsnit IV i konventionen af 19. juni 1990 om gennemforelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Okonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrig om gradvis ophavelse af kontrollen ved de falles granser (Schengenkonventionen), og dets videreudvikling SIS I+ udgor et vasentligt varktoj for anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne som en integreret del af EU. Kommissionen fik til opgave at udvikle anden generation af SIS (SIS II) i medfor af Radets forordning (EF) nr. 2424/2001 og Radets afgorelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). SIS II skal erstatte SIS 1+. Udviklingen af SIS II udnytter de seneste nyskabelser inden for informationsteknologi og giver mulighed for at tilfoje yderligere funktioner.

Bestemmelserne om oprettelse, drift og brug af SIS II er fastlagt i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og i Radets afgorelse
2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Disse retsakter fastlagger, at bestemmelserne forst finder anvendelse pa de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, fra og med de datoer, der fastsattes af Radet, som traffer afgorelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der reprasenterer regeringerne for de medlemsstater, der deltager i SIS 1+. Bestemmelserne vil derefter erstatte bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS 1+, navnlig de pagaldende bestemmelser i Schengenkonventionen.Inden dette kan ske, ma brugerne af SIS 1+ overga til SIS II-systemet. Det er derfor nodvendigt at fastlagge de retlige rammer for overgangen fra SIS 1+ til SIS II-systemet. For at mindske risikoen for driftsafbrydelser vil en midlertidig teknisk arkitektur for driften af SIS
1+ gore det muligt for SIS 1+ og visse tekniske komponenter af arkitekturen for SIS II at fungere sidelobende i en overgangsperiode. Overgangsperioden bor vare sa kort som mulig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.10.2008
Anvendelsesdato i EU
11.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet