Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/158 av 4. februar 2016 om overgangsbestemmelser når det gjelder visse virksomheter i kjøtt og melkesektoren i Kroatia

Commission Implementing Decision (EU) 2016/158 of 4 February 2016 laying down transitional measures as regards certain establishments in the meat and milk sectors in Croatia

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et vedlegg med en liste over virksomheter i Kroatia som er gitt en overgangsordning når det gjelder produksjon av melk og kjøtt inntil 30. juni 2016. Overgangsordningen tillater at de listeførte virksomhetene fortsatt kan omsette sine produkter selv om de ikke oppfyller kravene i animaliehygieneforordningen, men kun på det nasjonale marked i Kroatia. Da Kroatia tiltrådte fellesskapet, var det flere virksomheter som ikke oppfylte kravene i animaliehygieneforordningen, noe som medførte at det ble innført en overgangsordning. Kroatia har fortsatt virksomheter som ikke oppfyller kravene, og listen i vedlegget er nå oppdatert. Kroatia skal innen 30. juni 2016 sikre oppfyllelse av kravene i alle landets virksomheter, og i tillegg sørge for at de virksomhetene som etter hvert oppfyller alle kravene, oppføres på listen over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke oppfyller disse kravene,oppføres på en annen liste

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for å endre norsk regelverk og får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Norge utarbeider ikke egne lister på området, men viser til Europakommisjonens hjemmesider hvor virksomhetslistene for de enkelte medlemsstatene oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er nøytral i forhold til regelverksforenkling og antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Opphører å gjelde
30.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 8-11
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0158
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro