Overgangsordning for merking av dyrefôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2010 av 26. mai 2010 om overgangsordninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 angående bestemmelsene vedrørende merkning av fôr

Commission Regulation (EU) No 454/2010 of 26 May 2010 on transitional measures under Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling provisions for feed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 454/2010 gir overgangsbestemmelser til forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer. Sistnevnte forordning trer i kraft i EU 1. september 2010. Den stiller en del nye krav til merking ved omsetning av fôrmidler, fôrblandinger og tilsetningsstoffer til både matproduserende og ikke-matproduserende dyr. Å endre merkingen av fôrvarer er en dyr og arbeidskrevende prosess, da alle etiketter, forpakinger, "vedleggssedler" eller annen informasjon ved omsetning må forandres. De fleste virksomheter produserer mange ulike produkter, som alle skal merkes etter forordning (EF) nr. 767/2009. Forordning (EU) nr. 454/2010 åpner for å kunne merke og omsette fôrvarer til produksjonsdyr etter forordning (EF) nr. 767/2009 i EU allerede fra 16. juni 2010. Det medfører en smidigere overgang til nye merkekrav, og virksomhetene får bedre tid til å tilpasse seg de nye kravene.

Fôr til kjæledyr har ofte lang holdbarhetstid og endringer i merkekravene som følger av forordning (EF) nr. 767/2009, er ikke så omfattende som for fôr til produksjonsdyr. Forordning (EU) nr. 454/2010 tillater derfor å merke fôrvarer til kjæledyr etter dagens regelverk fram til 31. august 2011. Deretter kan bare kjæledyrfôr med slik merking omsettes til lagervarer er brukt opp. Overgangsordningen med ett års utsatt ikrafttredelse for forordning (EF) nr. 767/2009 gjelder bare fôr til kjæledyr.

Merknader
Rettsakten vil medføre at overgangsbestemmelsene tas inn i forskriften om merking og omsetning av fôrvarer, som skal implementere forordning (EF) nr. 767/2009. Den rettsakten er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Det er derfor ikke fastsatt noen ny forskrift på dette området. Det tas sikte på at forordning (EF) nr. 767/2009 og forordning (EU) nr. 454/2010 innlemmes i EØS-avtalen samtidig. De vil da kunne bli implementert ved en forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. Forordning (EF) nr. 767/2009 og forordning (EU) nr. 454/2010 vil bli sendt til høring samtidig, som utkast til forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Bestemmelsen i forordning (EU) nr. 454/2010 om å ta i bruk basisforskriften fra 16. juni 2010, blir ikke aktuelt for Norge, da denne rettsakten ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

For virksomheter som produserer kjæledyrfôr vil det være en fordel å få en overgangsordning når kravene i forordning (EF) nr. 767/2009 trer i kraft. Det produseres mange ulike produkter med lang holdbarhetstid, og det er både rasjonelt, kostnadssparende og ressursvennlig å kunne benytte dagens regler for merking av kjæledyrfôr til lagerbeholdningen av slike fôrvarer er brukt opp. Det er imidlertid viktig å minne om at det ikke skal produseres for lager etter dagens regelverk lenger enn nødvendig.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2010
Anvendelsesdato i EU
16.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 339-340
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2011
Anvendes fra i Norge
01.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0454
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro