Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/686/EU av 25. november 2013 som endrer beslutning 2009/861/EF om overgangsordninger i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder bearbeiding av rå melk som ikke oppfyller regelverket i visse melkebearbeidingsvirksomheter i Bulgaria

Commission Implementing Decision 2013/686/EU of 25 November 2013 amending Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger en overgangsordning for Bulgaria når det gjelder rå melk, fra 31. desember 2013 til 31. desember 2015. Overgangsordningen gjør at melkebearbeidingsvirksomheter som ikke tilfredsstiller kravene i animaliehygieneforskriften, fortsatt kan omsette sine produkter, men kun på det nasjonale marked i Bulgaria. Når Bulgaria tiltrådte fellesskapet 1. januar 2007 var det flere melkebearbeidingsvirksomheter som ikke oppfylte kravene i animaliehygieneforskriften, noe som medførte at det ble innført en overgangsordning. Denne sluttet å gjelde den 31. desember 2013. Bulgaria har fortsatt virksomheter som ikke oppfyller kravene, og på bakgrunn av dette forlenges overgangsordningen. Bulgaria skal før 31. desember 2015 sikre oppfyllelse av regelverkskravene i alle landets virksomheter, og i tillegg sørge for at de som etter hvert oppfyller alle krav står på listen over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke tilfredsstiller disse kravene, står på en annen liste. Bulgaria har etablert en arbeidsplan for å oppnå etterfølgelse av EUs regelverk på området.

Bulgaria skal gi kommisjonen regelmessige oppdateringer hva gjelder fremdriften av virksomhetsgodkjenning når det gjelder oppfyllelse av kravene i animaliehygieneforskriften samt på systemet for henting og transport av den ikke-godkjente melken. Bulgaria skal i tillegg foreta hensiktsmessige tiltak for å sikre at antall virksomheter som ikke følger unionens krav reduseres som følgende: Før 30. november 2014 skal antallet slike virksomheter være redusert med 30% og før 1. mai 2015 med 60%, sammenlignet med 1. september 2013. Hvis ikke Bulgaria tilfredsstiller disse krav skal kommisjonen foreta hensiktsmessige tiltak.

Merknader
Rettsakten endrer ikke norsk regelverk og får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Norge utarbeider ikke regelverk på området, men viser til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Rettsakten er nøytral i forhold til regelverksforenkling og antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2013
Anvendelsesdato i EU
17.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0686
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro