Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/398/EF av 11. juni 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater

Commission Decision 2007/398/EC of 11 June 2007 amending Decision 2007/31/EC laying down transitional measures as regards the dispatch of certain products of the meat and milk sectors covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council from Bulgaria to other Member States

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF som fastsetter overgangsregler for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007. På bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO er det avdekket at Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Kommisjonsvedtak 2007/31/EF gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjørfe, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter. Det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria.

Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet være merket med et EF identifikasjonsmerke og vedlagt skal følge attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsbeslutning 2007/31/EF.

FVO gjennomførte den 12.-23. mars 2007 et nytt besøk i Bulgaria for å vurdere situasjonen.

På bakgrunn av inspeksjonen og garantier fra de veterinære myndigheter i Bulgaria endres listen over virksomheter som har tillatelse til å sende produkter fra Bulgaria til andre medlemsstater.

Grunnen til at listen endres skyldes at de aktuelle virksomhetene nå oppfyller kravene til EUs regelverk om sporbarhet og hygiene.

Merknader
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk regelverk. Rettsakten antas ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2007
Anvendelsesdato i EU
02.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 182-184
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet