Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om overgangsordning for pass utstedt til hunder, katter og ildere i Kroatia

Commission Regulation (EU) No 656/2013 of 10 July 2013 laying down transitional measures regarding the model passport issued in Croatia for dogs, cats and ferrets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.11.2014)

Sammendrag av innhold
Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013. Forordning (EU) 656/2013 inneholder en overgangsordning i forhold kroatiske pass til hunder, katter og ildere, slik at pass som er trykket opp før Kroatia tiltrådte EU, kan brukes opp. Forordningen pålegger medlemsstatene å akseptere at kjæledyr som innføres fra Kroatia til de øvrige medlemsstater i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr ledsages av kroatiske pass som ellers oppfyller kravene i vedtak 2003/803 (EF), men som har Kroatias emblem trykket på forsiden. Medlemsstatene skal akseptere pass som er utstedt av autorisert veterinær i Kroatia frem til 30. juni 2014. Slike pass skal aksepteres til og med 30. juni 2016.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten krever endring i forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Rettsakten gir kun en overgangsordning til fordel for Kroatia, og vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller samfunnet forøvrig.

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Andre opplysninger
"Kroatia"-sakene ble innlemmet samlet i EØS-avtalen i juli 2014.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken. Det er ikke returnert standard ark på Kroatia-pakkesakene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 199-200
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.09.2014
Anvendes fra i Norge
17.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0656
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro