Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/291/EU av 14. juni 2013 som fastsetter overgangsordninger for enkelte animalske produkter som dekkes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og som har blitt innført fra tredjeland til Kroatia før 1. juli 2013

Commission Implementing Decision 2013/291/EU of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter overgangsordninger for Kroatia, når det gjelder omsetning av enkelte animalske produkter. Formålet er å underlette Kroatias etterlevelse av forordning (EF) nr. 853/2004 etter inntredelse i unionen fra 1. juli 2013.

Rettsakten gjelder for produkter som oppfyller følgende krav:

- omfattes av forordning (EF) nr. 853/2004

- ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 853/2004

- ble innført fra tredjeland til Kroatia før 1. juli 2013

For disse animalske produktene er håndteringen ulik, avhengig av om produktet ble frigitt for fri omsetning i Kroatia før 1. juli 2013 eller ikke:

- Animalske produkter som ble frigitt for fri omsetning før 1. juli 2013 skal ha et nasjonalt stempel og kan kun omsettes på det nasjonale marked. I tillegg skal disse animalske produktene ikke håndteres av virksomheter som er godkjente til levering av produkter til andre EU-medlemsland.

- Animalske produkter som ikke ble frigitt for fri omsetning før 1. juli 2013, kan omsettes på det nasjonale marked frem til 30. juni 2014.

- Animalske produkter som ikke blitt frigitt på det nasjonale marked før 30. juni2014, skal destrueres under myndighetens kontroll.

Frem til 1. juli 2014 kan Kroatia i tillegg eksportere animalske produkter til tredjeland, under forutsetting at forsendelsen er forseglet av kompetent myndighet, at forseglingen kontrolleres ved utgang ur Kroatia og at forsendelsen ikke krysser grensen til et annet EU-medlemsland.

Medlemslandene skal, gjennom nødvendige kontroller, sikre at de animalske produktene nevnt oven ikke omsettes i EU.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge skal bidra til å sikre at de animalske produktene nevnt ovenfor ikke omsettes på det indre marked. Dette kan innebære ekstra utgifter for tilsynet, i forbindelse med kontroll av produkter importert fra Kroatia. Det er uklart om dette vil gi økte økonomiske eller administrative byrder.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten underletter Kroatias inntredelse i EU og anses derfor som både EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Status
Vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 197-198
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0291
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro