Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/651/EU av 26. oktober 2010 som endrer vedtak 2010/89/EU når det gjelder listene over visse virksomheter i kjøtt-, fiskevare- og eggproduktsektoren samt listen over kjøle- og fryselagre i Romania som er underlagt overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse av visse strukturelle krav

Commission Decision 2010/651/EU of 26 October 2010 amending Decision 2010/89/EU as regards the list of certain establishments for meat, fishery products, egg products and coldstores in Romania subjected to transitional measures concerning the application of certain structural requirements, as corrected by OJ L 283, 29.10.2010, p. 40.

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og fikk dermed fri markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innrømmet overgangsordninger for Romania blant annet for kjøtt, fisk, egg og melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav, på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området. Rettsakten om Romanias tiltredelse angir overgangsordninger for Romania på dette området.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter i Romania er det framkommet at det fortsatt er noen virksomheter som ikke vil kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Man har derfor vært nødt for å forlenge den fristen som Romania fikk i den opprinnelige avtalen. Dette for å kunne sikre at alle virksomheter tilfredsstiller alle relevante regelverkskrav.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i landets virksomheter. Kompetente myndigheter må sørge for at kun de virksomheter som tilfredsstiller alle relevante krav i EØS-regelverket, står på lister over godkjente virksomheter, og at de virksomhetene som ikke tilfredsstiller disse krav, står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante krav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania, under visse forutsetninger.

De omtalte listene med virksomheter har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Romanias kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer. I tillegg skal Romania rapportere årlig i et spesielt utarbeidet skjema.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, foretatt flere endringer av eksisterende og godkjente virksomhetslister i Kommisjonsvedtak 2009/89/EF. Disse listene oppdateres i nye lister over godkjente virksomheter. Disse virksomhetene finnes bl.a i Vedlegg I-IV i nevnte rettsakt.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og SCFCAHs anbefaling.

Denne rettsakten endrer listene for virksomheter som omfattes av overgangsordninger på kjøtt, fiske- og egg-produkter samt kjølevarer.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres forltøpende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2010
Anvendelsesdato i EU
17.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet