Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet

Commission Decision 2008/627/EC of 29 July 2008 concerning a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak meddelt 28.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Efter artikel 45, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaternes kompetente myndigheder registrere tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer, som afgiver revisionspåtegning for virksomheder registreret uden for Fællesskabet, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Fællesskabet. Efter direktivets artikel 45, stk. 3, skal medlemsstaterne underlægge sådanne registrerede tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer deres tilsynssystem, kvalitetssikringssystem og undersøgelses- og sanktionssystemer.

(2) Efter artikel 46, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF skal Kommissionen vurdere ligeværdigheden af tredjelandets tilsynssystem, kvalitetssikringssystem og undersøgelsesog sanktionssystemer i samarbejde med medlemsstaterne og træffe afgørelse. Anerkendes systemerne som ligeværdige, kan medlemsstaterne fritage tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer fra kravene i direktivets artikel 45 på grundlag af gensidighed.

(3) Kommissionen har foretaget en første vurdering af revisionslovgivningen i de relevante tredjelande sammen med den europæiske sammenslutning af revisortilsynsorganer (EGAOB). Ud fra disse vurderinger har det dog ikke været muligt at træffe endelige ligeværdighedsafgørelser, men de har givet et første overblik over niveauet af revisionslovgivningen i de pågældende tredjelande. Nogle tredjelande har oprettet et offentligt tilsynssystem, selv om der på nuværende tidspunkt endnu ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om systemerne til, at endelige ligeværdighedsafgørelser kan træffes. Andre tredjelande råder ikke over sådanne offentlige tilsynssystemer, men de har indført revisionsforskrifter, der tyder på, at et sådant system vil kunne iværksættes på længere sigt.

(4) Under hensyn til behovet for yderligere vurderinger med henblik på at træffe endelige ligeværdighedsafgørelser om de i tredjelande anvendte revisionsforskrifter bør der vedtages en beslutning om en overgangsperiode for revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande, så sådanne vurderinger kan gennemføres. I denne periode bør medlemsstaterne derfor ikke træffe ligeværdighedsafgørelser på nationalt plan.

(5) Da det er nødvendigt at beskytte investorerne, bør revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande i overgangsperioden kun kunne fortsætte deres revisionsvirksomhed, uden at de registreres efter artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, hvis de afgiver oplysninger om sig selv og om de revisionsstandarder og uafhængighedskrav, de anvender under deres revisionsvirksomhed. Oplysninger om resultaterne af individuelle kvalitetssikringskontroller vil også være nyttige til dette formål.

(6) Under disse omstændigheder bør revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande kunne fortsætte deres virksomhed i forbindelse med revisionspåtegninger af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der begynder i perioden 29. juni 2008 til 1. juli
2010. I overgangsperioden bør de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 45 i direktiv
2006/43/EF, derfor kunne registrere sådanne revisorer og revisionsfirmaer. Beslutningen bør dog ikke påvirke medlemsstaternes ret til at gennemføre undersøgelser og anvende sanktioner.

(7) Det forhold, at tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer efter denne beslutning kan fortsætte deres revisionsvirksomhed med hensyn til de virksomheder, der er nævnt i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, bør ikke forhindre medlemsstaterne i at indgå samarbejdsaftaler om individuelle kvalitetssikringskontroller mellem en medlemsstats og et tredjelands kompetente myndigheder.

(8) Kommissionen bør efter en passende frist undersøge anvendelsen af overgangsordningerne. Hvis de pågældende tredjelande på det tidspunkt endnu ikke har oprettet tilsynssystemer, bør det fastslås, om sådanne landes kompetente myndigheder over for Kommissionen offentligt har givet tilsagn om at ville opfylde ligeværdighedskriterierne på grundlag af artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, eller om en yderligere overgangsperiode er nødvendig. Efter overgangsperioden kan Kommissionen træffe ligeværdighedsafgørelser om de pågældende tredjelandes revisionsforskrifter. Kommissionen bør desuden undersøge, om medlemsstaternes kompetente myndigheder har haft problemer med at blive anerkendt af sådanne tredjelande. Derefter påhviler det medlemsstaterne i henhold til artikel 46 i direktiv 2006/43/EF og på grundlag af gensidighedsprincippet at afgøre, om de vil ændre eller ikke mere anvende kravene i direktivets artikel 45, stk. 1 og 3, på revisorer og revisionsfirmaer fra tredjelande, der er anerkendt som ligeværdige.

(9) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Revisionsforskriftsudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2008
Anvendelsesdato i EU
20.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 228-231
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0627
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro