Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2007/225/EF av 3. april 2007 om et samordnet EU-overvåkningsprogram for å sikre overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn og visse andre vegetabilske produkter samt nasjonale overvåkningsprogrammer for 2008

Commission Recommendation 2007/225/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2007 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppfordrer medlemslandene til å ta prøver og analysere disse for rester av plantevernmidler i løpet av 2007. Stoff/næringsmiddelkombinasjonene framgår av vedlegg I og antall stikkprøver pr. kombinasjon av vedlegg II. Partiene det skal tas prøver av, skal være tilfeldig valgt og prøvetakingsprosedyren i samsvar med direktiv 2006/63/EF. Det oppfordres til at av det samlete antall prøver, bør hver medlemsstat ta ut og analysere 10 av babymat basert på frukt, grønnsaker eller korn og et visst antall (minst 1) prøver av økologiske produkter. Rettsakten er en videreføring av en eksisterende ordning.

Medlemsstatene skal rapportere resultatene innen 31.08.08.

Innen 31.08. 2007 skulle medlemsstatene rapportere resultatene fra de nasjonale overvåkningsprogrammet for 2006, også til de andre medlemsslandene. Rapporten skal også inneholde opplysninger om laboratoriene. Arbeidet med rapporten er i rute.

Medlemslandene oppfordres til å sende inn sine nasjonale overvåkningsplaner for 2008 innen 30.09.07

Merknader
Rekommandasjonen er en ikke-bindende rettsakt og krever ikke endringer i norsk regelverk. Alle impliserte er godt kjent med innholdet. Anbefalingene er allerede inkludert i det norske overvåkningsprogrammet og Bioforsk Lab utvikler og implementerer nødvendige analysemetoder.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2007
Anvendelsesdato i EU
01.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 114-120
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007H0225
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro