Overvåking av akrylamid i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/307/EU av 2. juni 2010 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler

Commission Recommendation 2010/307/EU of 2 June 2010 on the monitoring of acrylamide levels in food

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en anbefaling til EUs medlemsstater om å overvåke nivåene av akrylamid i bestemte kategorier vegetabilske næringsmidler som har gjennomgått varmebehandling. Den viderefører rekommandasjon 2007/331/EF som gjaldt for tidsrommet 2007-2009. Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har samlet dataene fra denne overvåkingen samt data fra 2003-2006 i en database. I sin rapport fra 2009 slår EFSA fast at det ikke har vært noen konsekvent trend mot lavere nivåer av akrylamid i mat i løpet av perioden overvåkingen har funnet sted. WHO/FAOs risikovurderingsorgan JECFA uttalte senest i 2010 at akrylamid i mat kan utgjøre en helsefare for mennesker og at arbeidet med å redusere nivåene derfor bør fortsette. Siden 2002 har både forskningsinstitusjoner og næringsmiddelindustrien jobbet for å skaffe seg bedre kunnskap om hvordan akrylamid dannes i ulike prosesser. Industrien har også innført tiltak for redusere mengden akrylamid i sine produkter.

For å få et klarere bilde av om tiltakene har effekt, ønsker Kommisjonen å fortsette å samle data fra medlemsstatene. Anbefalingen er ikke tidsbegrenset, men behovet skal vurderes med jevne mellomrom. Dataene skal rapporteres årlig til EFSA i et angitt format (innen 1. juni og første gang i 2011). Anbefalingen oppgir også et minimumsantall prøver i hver næringsmiddelkategori. Det anbefalte antallet analyser varierer med størrelsen på medlemsstaten. Erfaringene fra den forrige anbefalingen har gjort at det er foretatt mindre justeringer i den nye rettsakten, for eksempel med hensyn til klassifiseringen av næringsmidler.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover Mattilsynets planlagte oppfølging av anbefalingen gjennom et nytt kartleggingsprogram. Det planlegges å sette av midler til akrylamidanalyser på Mattilsynets budsjett for 2011. Det er også tatt analyser i 2010 som kan rapporteres i 2011. Som EØS-land står Norge ikke på listen med anbefalt antall prøver, men det virker fortsatt rimelig å ta utgangspunkt i anbefalingen til de andre nordiske landene, det vil si at det totalt bør analyseres minst 44 produkter årlig. Rettsakten har vært hørt tidlig hos interessenter. Det har ikke kommet inn kommentarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir retningslinjer for innsamling av data om akrylamid i næringsmidler. Stoffet dannes først og fremst i vegetabilske produkter ved oppvarming, og selv om det er en kjent prosessframkalt forurensning i mat, er det ikke detaljregulert gjennom lovverket, verken nasjonalt eller i EU. Myndighetene har hatt en åpen og god dialog med industrien underveis i arbeidet med å finne metoder som kan redusere akrylamidnivået i ulike typer prosesserte næringsmidler. Mattilsynet har siden 2006 gjennomført årlige analyseprosjekter på akrylamidområdet, og resultatene viser at på tross av en viss reduksjon i enkeltprodukter og noen produktkategorier, har det ennå ikke lykkes industrien å finne metoder som i vesentlig grad reduseres nivåene. Dette er i samsvar med trenden for medlemslandene i EU. Kunnskapen om hvordan akrylamid dannes i mat er etterhvert god, men siden stoffet er resultat av de samme kjemiske prosessene som gir ønsket smak, farge og konsistens på maten, har det på noen områder vist seg vanskelig å redusere nivåene uten å samtidig endre produktenes karakteristika. JECFA har nylig opprettholdt vurderingen om at akrylamid kan utgjøre en helsefare for mennesker, og Mattilsynet forventer at industrien fortsetter å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere nivåene ytterligere. Å fortsette å samle inn data gir myndighetene et bedre bilde av effekten av dette arbeidet. Mattilsynet har satt av midler til et analyseprogram i 2010 og planlegger det samme for 2011.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 2. juni 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.06.2010
Anvendelsesdato i EU
23.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 712-718
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010H0307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro