Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 om overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr

Commission Decision 2007/182/EC of 19 March 2007 on a survey for chronic wasting disease in cervids

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører en tidsavgrenset undersøkelse av hjortedyrpopulasjonen i Europa for Chronic wasting disease (CWD). For Norges del vil det bety at det skal undersøkes 598 hjort skutt i jaktsesongene 2006 og 2007. I tillegg skal selvdøde og avlivede oppdrettshjort samt døde og trafikkskadde hjortedyr undersøkes mht CWD. Dyr det skal tas prøver fra: Oppdrettshjort over 18 måneder som dør eller avlives av andre grunner enn for slakting til humant konsum, voksne hjort som felles under ordinær jakt og hjortedyr (elg, hjort, rådyr og villrein) eldre enn 18 måneder som dør eller avlives pga sykdom eller skade. Rettsakten er en oppfølging av internasjonale avtaler.

Merknader
Det er valgt å ikke implementere vedtak 2007/182/EF i forskrift om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Rettsakten er i hovedsak implementert i instruksen til "overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2007 for dyr og animalsk mat" som omhandler prøvetaking av disse dyrene. I Norge skal 598 villhjort undersøkes for sykdommen i denne jaktsesongen. Siden det ikke er så mange oppdrettshjort i Norge, prøvetas i stedet selvdøde og avlivede oppdrettshjort samt døde og trafikkskadede hjortedyr, uten at det er et forhåndsbestemt antall i denne kategorien som det skal tas prøve av. At myndighetene vederlagsfritt skal få beholde prøvemateriale for testing, anses allerede å følge av matloven § 13 fjerde ledd jf. tredje ledd. At slaktet ikke legges ut for salg før negativ prøve foreligger, følger av matloven § 16 første ledd. Krav om behandling av avfall med påvist TSE følger av forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ingen notifisering til ESA på Form 1

Overvåkingen ble gjennomført i løpet av 2007. Resultatene har blitt innrapportert til Kommisjonen, og skal også innrapporteres til ESA.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS- avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2007
Anvendelsesdato i EU
13.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 94-100
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0182
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro