Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1429 av 31. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysninger om nye tunge nyttekjøretøyer som medlemsstatene skal overvåke og innrapportere

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1429 of 31 May 2021 amending Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Members States

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på at foretage en grundig analyse i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2018/956 er det nødvendigt at have data, der gør det muligt at udpege tunge køretøjer registreret som "køretøjer til særlig anvendelse" som defineret i bilag I, del A, punkt 2.2, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og for at fastsætte fabrikantens gennemsnitlige, specifikke CO2-emissioner med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242. Disse data er registreret i nr. 51 på typeattesten for et nyregistreret tungt køretøj. Det er derfor nødvendigt at tilpasse de krav til data, der er angivet i bilag I, del A, til forordning (EU) 2018/956 om de data, som medlemsstaterne skal overvåge og indberette.

(2) Forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.05.2021
Gjennomføringsfrist i EU
22.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet