Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/941 av 10. juni 2021 om fastsettelse av en særlig fremgangsmåte for identifikasjon av tunge kjøretøyer sertifisert som nyttekjøretøyer men ikke registrert som slike og anvendelse av korrigeringer til en produsents årlige gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for å ta hensyn til disse kjøretøyene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/941 of 10 June 2021 laying down a specific procedure for identifying heavy-duty vehicles certified as vocational vehicles but not registered as such and applying corrections to the annual average specific CO2 emissions of a manufacturer to take those vehicles into account

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at identificere tunge køretøjer, der er certificeret som specialkøretøjer, men som ikke er indregistreret som sådanne, bør de data, der er indberettet af fabrikanterne og medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956, anvendes.

(2) For at løse uoverensstemmelser i de data, der er indberettet om certificeringer og registreringer i henhold til forordning (EU) 2018/956, bør medlemsstaterne og fabrikanterne have mulighed for at kommentere og i påkommende tilfælde indberette nye oplysninger med henblik på korrektion af tidligere indberettede oplysninger.

(3) Det er nødvendigt, at de korrektioner, der følger af tunge køretøjer, der er certificeret som specialkøretøjer, men som ikke er indregistreret som sådanne, og som anvendes på fabrikanternes årlige gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, er forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, således at der skabes incitament til en korrekt og omhyggelig databehandling, og en forsætlig eller på grund af uagtsomhed forkert henførelse af CO2-emissioner fra sådanne køretøjer undgås.

(4) Hvis Kommissionen finder, at et køretøj burde have været indregistreret som et specialkøretøj, bør den korrigere de data, som medlemsstaterne har indberettet, og betragte køretøjet som et specialkøretøj, jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EU) 2019/1242.

(5) Ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner tages forkert henførte tunge køretøjer derfor i betragtning med deres CO2-emissioner bestemt ud fra specialkøretøjsrelaterede opgaveprofiler, som er højere end CO2-emissioner bestemt på grundlag af transportrelaterede opgaveprofiler og dermed mindre gunstige for fabrikanten, end hvis køretøjet var blevet korrekt certificeret som et transportkøretøj fra begyndelsen.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet