Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1430 av 31. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 ved spesifisering av opplysninger som skal rapporteres av medlemsstatene for verfifisering av CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye tunge nyttekjøretøyer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1430 of 31 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and the Council by specifying the data to be reported by the Member States for the proposes of verifying the CO2 emissions and fuel consumption of new heavy-duty vehicles

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 fastsætter bestemmelser om køretøjers og motorers overensstemmelse efter ibrugtagning, forureningsbegrænsende anordningers holdbarhed, egendiagnosesystemer, måling af brændstofforbrug og CO2-emissioner.

(2) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2018/956 overvåger Kommissionen, hvis sådanne foreligger, resultaterne af prøvninger på vej udført inden for rammerne af forordning (EF) nr. 595/2009 med henblik på at kontrollere nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(3) Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 supplerer de retlige rammer for typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, som er oprettet ved Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011. Forordning (EU) 2017/2400 fastsætter navnlig regler for udstedelse af licenser til anvendelse af et simuleringsværktøj med henblik på bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for nye køretøjer, der sælges, registreres eller ibrugtages i Unionen og for anvendelse af dette simuleringsværktøj og deklarering af de således bestemte værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(4) Det er nødvendigt at analysere prøvningsrapporterne for at opnå omfattende forståelse af prøvningerne på vej med henblik på at kontrollere nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(5) Såfremt der konstateres mangler ved en verificeringsprøvningsprocedure på vej, er der brug for yderligere oplysninger om årsagerne til en sådan mangel, opfølgningen på en sådan mangel og resultaterne af de undersøgelser, der er indledt for at fastslå årsagen til en sådan mangel.

(6) Der er også brug for oplysninger om, hvordan forskellige prøvningsrapporter er knyttet til samme køretøjsfamilie i forbindelse med en undersøgelse.

(7) Med henblik på at Kommissionen rettidigt modtager de data, der er nødvendige for overvågningen af resultaterne af prøvninger på vej, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2018/956, og med henblik på udarbejdelsen af årsrapporten, jf. artikel 10 i samme forordning, bør det fastsættes, hvornår medlemsstaternes kompetente myndigheder indberetter de pågældende data —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.05.2021
Anvendelsesdato i EU
22.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet