Overvåking av furan i mat

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2007/196/EF av 28. mars 2007 om overvåking av furan i mat

Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en anbefaling til EUs medlemsland om å undersøke nivåene av furan i ulike typer næringsmidler som har gjennomgått varmebehandling. US Food and Drug Administration (FDA) publiserte i 2004 en rapport om funn av furan i denne typen produkter. Med bakgrunn i disse resultatene foretok EFSA senere samme år en foreløpig risikovurdering av furan i mat. Stoffet er kreftframkallende i dyreforsøk og ble vurdert å kunne utgjøre en risiko også for mennesker. Hovedkonklusjonen var at det er nødvendig med flere data på eksponering og toksikologi før en fullverdig risikovurdering kan gjennomføres. Kommisjonen har derfor sett behovet for en systematisk innsamlig av data fra medlemslandene i EU. Grunnet usikkerhet rundt analysemetoder har ikke anbefalingen blitt ferdigstilt før nå. Medlemslandene anmodes om å sende inn data til EFSA i 2007 og 2008. Dataene skal rapporteres i et eget format og samles i en database utviklet av EFSA.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover Mattilsynets planlagte oppfølging av anbefalingen gjennom et kartleggingsprogram. Det er foretatt undersøkelser i 2008, og det ventes nå på de endelige resultatene.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Rettsakten har vært sendt på tidlig høring til interessenter. Det har ikke kommet inn kommentarer.

Vurdering
Rettsakten gir retningslinjer for innsamling av data om furan i næringsmidler. Norge har ingen kunnskap om forekomst av dette kreftframkallende stoffet i næringsmidler, verken i norskproduserte eller importerte produkter. Stoffet antas først og fremst å dannes i vegetabilske produkter ved oppvarming og kan dermed klassifiseres som en såkalt prosessframkalt forurensning i mat. Data fra andre land tyder på at det kan forventes å finne visse nivåer i f.eks. kaffe og næringsmidler på boks og i glass. Norge har interesse av å kartlegge forekomsten av furan i næringsmidler på det norske markedet og gjennom rapportering av resultatene bidra til at EFSA blir i stand til å foreta en fullverdig helsemessig vurdering. Dataene kan evt. også danne grunnlag for en nasjonal risikovurdering. Gode risikovurderinger er viktige som grunnlag for framtidig risikohåndtering. Mattilsynet har satt av midler til et analyseprogram i 2007 og vil starte innsamling av data i juni.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.03.2007
Anvendelsesdato i EU
18.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 62-63
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
06.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007H0196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro