Overvåking av møldrøje i fôr og næringsmidler

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2012/154/EU av 15. mars 2012 om overvåking av forekomster av ergot-alkaloider i fôr og næringsmidler

Commission Recommendation 2012/154/EU of 15 March 2012 on the monitoring of the precence of ergot alcaloids in feed and food

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôr setter også grenser for tillatt innhold av rye ergot = mjøldrøye i fôrvarer. Den er 1 000 mg/kg korn. Mjøldrøye forårsakes av ulike stammer av soppen Claviceps og forekommer som grå sklerotier (utvekster) i akset på korn eller andre grasarter. Sklerotiene inneholder visse alkaloider, som er mer eller mindre toksiske. Typer og mengder av toksinene avhenger av soppstamme, vertsplante og voksested. Omfanget av sklerotier kan bestemmes fysisk ved å se på akset til plantene, men siden de har ulik vekt og størrelse, er det vanskelig å kvantifisere forekomsten, og det sier ikke noe om toksisitet. Når korn er prosessert, kan en ikke fysisk oppdage sklerotiene. Ved kjemiske analyser kan imidlertid de ulike toksinene påvises og omfanget bestemmes. Det er foreløpig få data for innhold av de ulike toksinene som skyldes mjøldrøye i korn til mat og fôr og i grasfrø.

Medlemsstatene oppfordres til å involvere fôrindustrien i å registrere forekomsten av visse ergot alkaloider i korn til mat og fôr, i fôrblandinger og i beite til husdyr. Prøvene skal analyseres for følgende seks ergot-alkaloider: Ergocristin/ergocristinin, ergotamin/ ergotaminin, ergocryptin/ergocryptinin, ergometrin/ergotmetrinin, ergosin/ergosinin og ergocornin/ergocorninin, som er de dominerende i korn. Så langt som mulig bør også forekomsten av sklerotier i prøvene registreres, for eventuelt å finne en sammenheng mellom omfanget av sklerotir og innhold av det enkelte ergot-alkaloidet.

Analyseresultatene skal meldes til EFSAs database på vanlig måte.

Merknader
Rettsakten krever ingen endring i forskrifter på fôrområdet. Den vil imidlertid bli gjort kjent for fôrindustrien og internt i Mattilsynet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Komisjonsanbefalingen medfører i første rekke en kartlegging, der både fôrindustrien og Mattilsynet berøres. Arbeidsforbruk til prøveuttak og analysekostnader for prøvene vil for begge parter avhenge av antall prøver som tas ut. Siden vi bare kan oppfordre fôrvirksomhetene til å følge anbefalingen, er det vanskelig å tallfeste kostnadene deres. Mattilsynet vil gjøre mindre endringer i overvåkings- og kontrollprogrammet for årets korn, for å fange opp mjøldrøyeforekomst og analysere noen prøver for ergot-alkaloider. Dette finansieres av midler til det nevnte programmet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Anbefalinger fra Kommisjonen tas ikke inn i våre forskrifter, men vil bli gjort kjent bl a via Mattilsynets hjemmesider.

Mjøldrøye forekommer i blant i norsk korn, og det er aktuelt for oss å delta i registreringsarbeidet. For 2012 er det ikke satt av midler fra Mattilsynets side til slike analyser, men ved en tilpasning av overvåkings- og kontrollprogrammet for årets korn, kan noen prøver analyseres for ergot-alkaloider også. Mattilsynet vil også oppfordre fôrindustrien til å ta noen prøver i år, da mjølddrøye forekommer på kornet utover ettersommeren/høsten. På forhånd vil de informeres om hensikten og gjennomføringen.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg II kapittel XII EØS-avtalen

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2012
Anvendelsesdato i EU
05.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 30-31
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012H0154
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro