Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking av og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2013)

Sammendrag av innhold
Stasjonære industrivirksomheter og luftfartsoperatører omfattet av det europeiske kvotehandelssystemet (EU ETS) skal årlig overvåke egne utslipp av klimagasser i henhold til tillatelse eller overvåkningsplan, og rapportere utslippene inn til nasjonale myndigheter innen 31. mars. Rapport om forutgående års utslipp danner grunnlaget for antall kvoter som skal leveres inn til oppgjør innen 30. april.

EU-kommisjonen har tidligere publisert retningslinjer for årlig overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser, omtalt som MRG. De opprinnelige retningslinjene ble gitt i 2004 for den første kvoteperioden (2005-2007) og sist revidert i 2007 for andre kvoteperiode (2008-2012). Fra og med tredje kvoteperiode (2013-) er disse retningslinjene blitt fastsatt i to forordninger, en om overvåkning og rapportering (M&R-forordningen) og en om verifisering av utslippsrapporter og akkreditering av verifikatører (A&V-forordningen). Forordningene er gitt i samsvar med og utfyller kvotedirektivet (2003/87/EF). M&R-forordningen harmoniserer reglene for gjennomføring av overvåking og rapportering av utslipp fra kvotepliktige aktiviteter opplistet i Vedlegg 1 til kvotedirektivet.

Det er i forordningen gitt detaljerte krav til blant annet måleprogram, metode for måling og beregning av utslipp fra stasjonære industrivirksomheter og luftfart, kontroll og håndtering av data, analyser og rapportering. Kravene er ytterligere presisert i forordningens ti vedlegg.

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet (2003/87/EF) artikkel 14(1).

Kvotedirektivet er i norsk rett implementert i lov og forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter av 2004. Gjennomføring av M&R-forordningen i norsk rett vil nødvendiggjøre endringer i klimakvoteforskriftens krav til rapportering og måleprogram samt virksomhetenes tillatelser etter forurensningsloven. Det må legges opp til en prosess med nye tillatelser der dette er nødvendig evt. oppdatere eksisterende tillatelser og måleprogrammer før forordningen skal tre i kraft 1. januar 2013, som er oppstartstidspunkt for tredje kvoteperiode.

I forhold til dagens praktisering av retningslinjene i MRG'en medfører forordningen visse endringer fra og med tredje kvoteperiode. Dette er i hovedsak:

• Krav til beregning og rapportering av kvotepliktige utslipp fra nye aktiviteter som vil være kvotepliktige og omfattet av kvotedirektivet fra 2013.

• Måleprogrammet blir mer utfyllende med hensyn til beskrivelse av prosedyrer og standarder som benyttes. Også metode for beregning av utslipp fra små kilder (de-minimis) blir en del av måleprogrammet.

• I bestemmelse av utslippsfaktor, det vil si angivelsen av mengde CO2-utslipp per enhet energivare eller materiale, vil hovedregelen være minimumsfrekvens for prøvetaking og analyse. Operatør skal utarbeide prøvetakingsplan i samarbeid med laboratoriet som analyserer prøven. Det er tydeligere krav til laboratorier som ikke er akkreditert for relevant analyse.

Om biomasse under kvotesystemet

Under kvotesystemet teller bruk av "biomasse" ikke som utslipp som kvotepliktig sektor må levere kvoter for. Med de nye definisjonene av biomasse, og ny artikkel 53 om bruk av biodrivstoff i luftfarten, i forordning 601/2012 under kvotedirektivet (2003/87/EF), vil biodrivstoff og flytende biobrensler, jf. de nye definisjonene, måtte tilfredsstille bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensler i fornybardirektivet (2009/28/EF) for å kunne telle som "biomasse" under kvotesystemet. Dersom bærekraftskriteriene ikke er oppfylt vil biodrivstoffet og det flytende biobrenselet telle som fossilt materiale under kvotesystemet. Dette står også nærmere beskrevet i Europakommisjonens konsekvensvurdering til forordningen: ("Commission staff working paper - Impact assessment, SWD (2012) 177 - Miljøverndepartementet vurderer at dette vil ha små konsekvenser for kvotepliktig sektor, da det antas at kvotepliktig sektor i dag benytter begrensete mengder biodrivstoff eller flytende biobrensler som det er satt bærekraftskriterier for. Dersom det ikke er satt bærekraftskriterier for biomassen, trenger biomassen ikke å oppfylle noen bærekraftskriterier for å telle som biomasse i kvotedirektivets forstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har også vært vurdert av den interdepartementale arbeidsgruppen som har vurdert EUs reviderte kvotedirektiv.

Vurdering
Kvotedirektiv 2003/87/EF er inntatt i EØS-avtalen. Rettsakter gitt med hjemmel i kvotedirektivet anses i utgangspunktet som EØS-relevante.

Status
Kommisjonens forslag til forordning om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp etter kvotedirektivet (2003/87/EF) ble vedtatt 21. juni 2012. Forordningen gjelder fra og med tredje kvoteperiode (2013-2020) og gjelder dermed overvåking og rapportering av utslipp som finner sted fra og med 1. januar 2013.

Rettsakten krever en endring av klimakvoteforskriften. Forskriftsendringen var på offentlig høring med frist 10. oktober 2012. Hastverket i saken har gjort det nødvendig å fastsette en norsk forskrift som henviser direkte til forordningen. Dette ble gjort gjennom en endring av klimakvoteforskriften datert 26. oktober 2012, se forskriftens § 2-1. Det vil bli lagt til EØS-henvisninger så snart forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Fremgangsmåten anses forsvarlig da Kommisjonen ikke har myndighet til å fatte inngripende vedtak etter forordningen. Nasjonal gjennomføring av forordningen gjennom en direkte henvisning til forordningen innebærer dermed ikke overføring av myndighet til Kommisjonen eller andre organer på EU-siden, eller at EFTAs overvåkingsorgan pålegges plikter uten at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 903-977
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
31.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2012
Anvendes fra i Norge
26.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0601
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro