Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/2006 av 4. mai 2006 om endring av vedlegg III og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av typer overførbar spongiform encefalopati og spesifisert risikomateriale hos storfe i Sverige

Commission Regulation (EC) No 688/2006 of 4 May 2006 amending Annexes III and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies and specified risk material of bovine animals in Sweden

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever de unntakene/fordelene Sverige fikk iht. til bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 pga. av landets gunstige BSE-status. Dette fordi det i mars 2006 ble diagnostiserte BSE i Sverige for første gang.

Sverige har til nå hatt lov til kun å teste 10 000 friske storfe eldre enn 30 måneder ved slakting. Andre land - unntatt Norge - må teste alle over 30 måneder. I tillegg har Sverige hatt muligheten til, på visse betingelser, å tillate bruk av noe av det som er definert som spesifisert risikomateriale (SRM) hos storfe, nemlig ryggrad og dorsalrotgangliene. Denne muligheten har de ikke benyttet seg av.

Merknader
Rettsakten medfører egentlig ikke behov for regelverksendring, men siden den er en forordning, må den gjennomføres som norsk forskrift. Det er derfor nødvendig med endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) for å ta inn henvisning til at rettsakten gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettakten relevant og akseptabel.

Vurdering
For å opprettholde tidiligere innvilget tilpasningstekst, må det for å ivareta Norges interesser, bes om tilsvarende tilpasningtekst ved innlemming av denne rettsaken i EØS-avtalen.

Da TSE-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen, fikk Norge pga. gunstig BSE-status tilpasningstekst. Det er krav om at vi skal teste 10 000 friske storfe eldre enn 30 måneder som sendes til slakt. I EØS-avtalen henvises det til Sveriges unntak som nå slettes, og dersom vi ikke får tilsvarende tilpasningstekst ved innlemmelse av denne rettsakten, vil det ikke lenger være hjemmel for dette unntaket. Problemet ble lagt frem på SCFCAH-møtet 24. mars 2006 da denne rettsakten ble behandlet, og det ble bedt om en forsikring om at Norge, så lenge vi er kategorisert i klasse 2 (ikke har hatt noe tilfelle av BSE), ikke vil miste dette unntaket. Kommisjonens respons var at det ikke skulle by på problemer, og at det ikke var meningen at Norge skulle teste flere dyr pga. Sveriges endrede status.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ved retur av standardark er det bedt om følgende tilpasningstekst:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations: In Annex III, Chapter A, Part I a new point 2.3 shall be added:

”2.3. By way of derogation from point 2.2, and with regard to bovine animals born, reared and slaughtered on its territory, Norway may decide to examine only a random sample. The sample shall comprise at least 10 000 animals per year.””

Forslaget til tilpasningstekst er i realiteten å ta inn for Norge det punktet som ble strøket da Sverige mistet muligheten for å teste 10 000 friske storfe per år.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 095/2008.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.05.2006
Anvendelsesdato i EU
25.05.2006

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 1-1
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2010
Anvendes fra i Norge
03.05.2010

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0688
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro