Overvåking av perfluorerte forbindelser i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/161/EU av 17. mars 2010 om overvåking av perfluorerte forbindelser i næringsmidler

Commission Recommendation 2010/161/EU of 17 March 2010 on the monitoring of perfluoroalkylated substances in food

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2011)

Sammendrag av innhold
Perfluoroktylsulfonat (PFOS) og perfluoroktylsyre (PFOA) er de to mest kjente perfluoralkylerte organiske forbindelsene. De har kjente helse- og miljøskadelige effekter i høye konsentrasjoner, og er persistente slik at de kan gjenfinnes i miljøet. PFOS og PFOA tilhører en stor gruppe stoffer som kalles perfluorerte organiske forbindelser (PFCs). Stoffene har unike vann- og fettavvisende egenskaper, og brukes for eksempel i slippbelegg på kokekar og i pustende, vanntette materialer. EFSA vurderte PFOS og PFOA i 2008. Konklusjonen fra denne risikovurderingen viste lav sannsynlighet for uheldige helseeffekter som følge av inntak av disse forbindelsene. Eneste mulige unntak er høykonsumenter av fisk, som kan få en svak overskridelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) for PFOS. I risikovurderingens konklusjon ble det også poengtert mangel på data. Kommisjonen har derfor etablert en anbefaling om overvåkning av PFOS, PFOA og forløpere til disse i 2010 og 2011.

Merknader
Rekommandasjonen medfører ikke behov for regelverksendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 17. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.03.2010
Anvendelsesdato i EU
07.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 189-190
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010H0161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro