Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1141 av 29. juli 2020 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 of 29 July 2020 amending Decision 2011/163/EU on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til direktivet.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU godkendes planerne forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter opført på listen i bilaget til afgørelsen (»listen«).

(3) Bosnien-Hercegovina har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som kun omfatter fisk. Derfor bør en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte fisk, tilføjes til listen.

(4) Botswana er opført på listen vedrørende kvæg, dyr af hestefamilien og opdrættet vildt. Dette tredjeland underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere levende heste og kød af opdrættet vildt til Unionen. Botswana bør derfor udgå af listen for så vidt angår dyr af hestefamilien og opdrættet vildt.

(5) Iran har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som kun omfatter krebsdyr. Derfor bør en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, tilføjes til listen.

(6) Myanmar/Burma har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Myanmar/Burma bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(7) Ny Kaledonien er opført på listen vedrørende kvæg, akvakultur, vildtlevende vildt, opdrættet vildt og honning. Dette tredjeland underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere oksekød og vildtlevende vildt til Unionen, og at akvakulturplanen kun omfatter krebsdyr. Ny Kaledonien bør derfor udgå af listen for så vidt angår kvæg og vildtlevende vildt, og en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, bør tilføjes til listen.

(8) Sierra Leone har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Sierra Leone bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(9) Surinam er opført på listen over godkendelser af akvakultur. Surinam underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere akvakulturprodukter til Unionen. Surinam bør derfor udgå af listen for så vidt angår akvakultur.

(10) Tunesien er for øjeblikket opført på listen over godkendelser af fjerkræ, akvakultur og vildtlevende vildt. Dette tredjeland har forelagt Kommissionen en plan vedrørende fjerkræ, som ikke giver tilstrækkelige garantier, og en plan for akvakultur, som kun omfatter fisk. Tunesien bør derfor udgå af listen for så vidt angår fjerkræ, og en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, bør tilføjes til listen.

(11) Kosovo (*) har ikke fremlagt en plan vedrørende fjerkræ, men Kosovo har givet garantier for så vidt angår råvarer af fjerkræ med oprindelse enten i medlemsstater eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne råvarer til Den Europæiske Union. Kosovo bør derfor tilføjes til listen, med den relevante fodnote, for så vidt angår fjerkræ.

(12) Afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

(*) Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2020
Anvendelsesdato i EU
20.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet