Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1141 av 29. juli 2020 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 of 29 July 2020 amending Decision 2011/163/EU on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning nr. 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, forordning (EU) nr. 2011/163, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning nr. 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til rettsakt (EU) nr. 2011/163, og medfører endringer for følgende land:

Bosnia-Hercegovina, Botswana, Iran, Unionsrepublikken Myanmar, Ny-Caledonia, Sierra Leone, Surinam, Tunisia og Kosovo.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen nye land kommer til, andre faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2020
Anvendelsesdato i EU
20.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.08.2020
Anvendes fra i Norge
14.08.2020