Overvåking av spor av bromerte flammehemmere i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2014/118/EU av 3. mars 2014 om overvåking av spor av bromerte flammehemmere i mat

Commission Recommendation 2014/118/EU of 3 March 2014 on the monitoring of traces of brominated flame retardants in food

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten anbefaler overvåkning av spor av bromerte flammehemmere i mat.

EFSA har på bestilling fra Europakommisjonen vurdert helsefaren av bromerte flammehemmere i mat. Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Inntak av bromerte flammehemmere over tid har gitt effekter på hormonbalansen, immunforsvaret, reproduksjonsevnen og nervesystemet hos forsøksdyr. Egenskapene til stoffene i denne gruppen har fått mange til å sammenligne dem med velkjente miljøgifter som for eksempel PCB.

EFSAs vurderinger er gjort på bakgrunn av en kombinasjon av innsendte data fra EØS-/EU-landene til EFSAs database og data publisert i vitenskapelige artikler. Norske data inngår i de innsendte dataene. EFSA delte de bromerte flammehemmerne inn i seks grupper, og vurderte disse hver for seg. Hovedkonklusjonen i alle seks vurderingene er at eksponering for bromerte flammehemmere gjennom maten ikke utgjør en helsefare for den europeiske befolkningen med normalt kosthold. Det viste seg imidlertid i den ene vurderingen at storspisere av fisk kan bli utsatt for en potensiell helserisiko fra BDE-99 (2,2,4,4,5-pentabromdifenyleter).

Felles for samtlige seks konklusjoner var dessuten behove for mer data. Som en følge av EFSAs vurderinger, innfører Europakommisjonen en anbefaling om overvåkning av spor av bromerte flammehemmere i mat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Rettsakten er en anbefaling, og er ikke rettslig bindende. Selv om Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, er det derfor ikke nødvendig å innlemme den i EØS-avtalen.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det vil være opp til norske myndigheter om vi velger å følge anbefalingen. Dersom vi velger å følge anbefalingen, vil vi bidra til datagrunnlaget som vil være avgjørende i vurderingen av om det er behov for å regulere bromerte flammehemmere med egne grenseverdier i forordning (EF) nr. 1881/2006.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant i den grad alle slike anbefalinger om overvåkning av fremmedstoffer er relevante. Mattilsynet finner rettsakten akseptabel fordi det å kjenne til mengden bromerte flammehemmere i maten er essensielt i forhold til å kunne vurdere om disse utgjør en helsefare, eller ikke. EFSA påpekte manglende datagrunnlag, noe som rettferdiggjør økt overvåkning av disse stoffene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2014
Anvendelsesdato i EU
25.03.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 221-222
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014H0118
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro