Overvåking av tropanalkaloider i mat

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/976 av 19. juni 2015 om overvåking av forekomsten av tropanalkaloider i mat

Commission Recommendation (EU) 2015/976 of 19 June 2015 on the monitoring of the presence of tropane alkaloids in food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 23.06.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »ekspertpanelet«) har vedtaget en udtalelse om tropanalkaloider i fødevarer og foder.

(2) De mest undersøgte tropanalkaloider er (–)-hyoscyamin og (–)-scopolamin. Atropin er den racemiske blanding af (–)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin, hvor kun enantiomeren af (–)-hyoscyamin udviser anticholinerg aktivitet.

(3) Forekomsten af tropanalkaloider i slægten Datura er kendt. Datura stramonium er meget udbredt i tempererede og tropiske regioner, og der er derfor fundet frø af Datura stramonium som urenheder i hørfrø, sojabønner, durra, hirse, solsikke, boghvede og produkter deraf. Frøene af Datura stramonium kan ikke let fjernes fra durra, hirse og boghvede ved sortering og rensning.

(4) Der er brug for flere oplysninger om forekomsten af tropanalkaloider i fødevarer. Det også nødvendigt at forstå de landbrugsmæssige betingelser, hvorunder tropanalkaloider forekommer i landbrugsvarer.

(5) Der bør derfor anbefales overvågning af forekomsten af tropanalkaloider i fødevarer

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2015
Anvendelsesdato i EU
13.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet