Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/171/EU av 22. mars 2010 som endrer vedlegg I til vedtak 2009/177/EF hva gjelder overvåkningsprogram for Irland og Ungarn og fristatus for Irland for visse sykdommer hos akvatiske dyr

Commission Decision 2010/171/EU of 22 March 2010 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Ireland and Hungary and the disease-free status of Ireland for certain aquatic animal diseases

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
I vedlegg til vedtak 2009/177/EF er det gitt lister over medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfri (kategori I), eller som er omfattet av godkjent overvåkningsprogram (kategori II) eller som er omfattet av godkjent bekjempelsesprogram (kategori IV) for sykdommer på liste 2. Rettsakten endres som følge av endringer i status for visse områder:

• Irland og Ungarn har fått status som kategori IV for Koi herpes virus

• Hele Irland har nå fått status som kategori I for viral hemoragisk septikemi (VHS)

Merknader
Rettsakten har betydning for hvilke områder akvakulturdyr av mottakelige arter kan omsettes til og fra, men den medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Status for områder i Norge fremgår av omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 2. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fanr rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2010
Anvendelsesdato i EU
12.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 572-576
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro