Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/460 av 4. mars 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/788 om bestemmelser for overvåking av og rapportering om infeksjoner med SARS-CoV-2 hos visse dyrearter

Commission Implementing Decision (EU) 2022/460 of 4 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/788 laying down rules for the monitoring and reporting of infections with SARS-CoV-2 in certain animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2021/788 gir detaljerte bestemmelser om overvåkning av anlegg med mink og mårhund for infeksjoner med SARS-CoV-2 . Det skal gjøres en risikovurdering av alle pelsdyroppdrettere. I utgangspunktet skal alle anlegg overvåkes, men det er et særskilt fokus på anlegg med flere enn 500 avlsdyr da disse utgjør en større risiko. Resultater fra denne overvåkningen skal rapporteres jevnlig til Kommisjonen som publiserer anonymisert informasjon på sine hjemmesider. Prinsippene i OIEs landdyrkode skal brukes for å kalkulere utvalgsstørrelsen, velge designet av overvåkningen, beregne forventet prevalens og beregne konfidensnivået i testingen. Ved funn av virus skal offentlig laboratorium utføre sekvensering og karakterisering av viruset. Bestemmelsene i rettsakten retter seg utelukkende mot myndighetene.

Beslutning (EU) 2021/788 har en varighet fram til 31. mars 2022. Den epidemiologiske situasjonen for SARS-CoV-2 hos mink og mårhund er fortsatt under utvikling. Det vurderes derfor å forlenge varigheten av beslutningen.

Rettsakten forlenger derfor varingeheten av beslutning (EU) 2021/788 fram til 31. mars 2023.

Merknader
Beslutning (EU) 2021/788 er hjemlet i direktiv 2003/99/EF som gir bestemmelser om overvåkning av zoonoser og zoonotiske agens. Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i sin helhet i norsk rett da det hovedsakelig inneholder instruks-bestemmelser rettet mot Mattilsynet.

Norge er i ferd med å avvikle pelsdyroppdrett. Det holdes ikke mårhund i fangenskap i Norge og utbredelsen av denne arten i vill tilstand er begrenset.

Det har ikke vært rapportert tilfeller av SARS-CoV-2 hos mink eller tilfeller av COVID-19 hos mennesker som jobber med mink i Norge. Allikevel følger vi situasjonen tett og har en utvidet overvåkning av SARS-CoV-2 hos mink iht. beslutningen

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/788 er utelukkende rettet mot myndighetene. Den er derfor ikke gjennomført i norsk rett, men ligger som en instruks til Mattilsynet i tilsynets beredskapssystem (MatCim). Forlengelsen av beslutningen gitt i denne rettsakten legges inn samme sted.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil føre til at de økonomiske og administrative konsekvensene av overvåkningen forlenges med ett år. Dette vurderes som en begrenset økning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Det vurderes som positivt med fortsatt overvåkning og kontroll av SARS-CoV-2 hos mink og mårhund da denne infeksjonen kan ha betydning for utvikling av den humane COVID-19 pandemien. Det begrensede antallet pelsdyroppdrett med mink og den begrensede utbredelsen av mårhund i Norge tilsier allikevel at risikoen for smitte mellom disse artene og mennesker er liten.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2022
Anvendelsesdato i EU
04.03.2022
Opphører å gjelde
31.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet