Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/339/EF av 16. april 2009 som endrer vedtak 2007/589/EF om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp og tonn-kilometer fra luftfartsaktiviteter

Commission Decision 2009/339/EC of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2011)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er en oppdatering av tidligere beslutning 2007/859/EF om overvåking og rapportering av klimagassutslipp.

Beslutningen innbærer at luftfartsselskaper som omfattes av direktivet om inkludering av luftfart i EUs kvotesystem, jf. Annex I til kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF), har rapporteringsplikt for sine utslipp av CO2 fra 1. januar 2010. For året 2010 skal selskapene dessuten rapportere aktivitetsdata (målt i tonn-kilometer) som viser hvor mange passasjerer og hvor mye frakt selskapet har fraktet i 2010.

Ifølge direktivet må luftfartsselskapene levere utkast til overvåkningsplaner for godkjenning til det kompetente organet i den administrerende medlemsstaten minst fire måneder før den første overvåkningsperioden starter, dvs. 31. august 2009.

Beslutningen fastsetter et detaljert sett med retningslinjer for beregning, måling, overvåkning og rapportering av CO2-utslipp og tonn-kilometer fra luftfartsaktiviteter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet.

Dataene som innrapporteres for 2010 skal blant annet brukes som grunnlag for å tildele vederlagsfrie kvoter til luftfartsaktiviteter og til beregning av medlemsstatenes andel av kvotene som skal selges. Fra 2012 vil innrapporterte utslippsdata danne grunnlaget for beregning av kvoteplikten for det enkelte selskapet.

Merknader
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonen vedtok beslutningen 16. april 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 4. desember 2009 ved EØS-komitebeslutning nummer 148/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2009
Anvendelsesdato i EU
13.04.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 370-389
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0339
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro