Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/975/EU av 14. desember 2009 som endrer vedtak 2009/177/EF når det gjelder bekjempelsesprogrammer og status som sykdomsfri for visse medlemsstater, zoner og segmenter med hensyn til visse sykdommer hos akvatiskedyr

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
I vedlegg til vedtak 2009/177/EF er det gitt lister over medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfri (kategori I), eller som er omfattet av godkjent overvåkningsprogram (kategori II) eller omfattet av godkjent bekjempelsesprogram (kategori IV) for sykdommer på liste 2.Rettsakten endres som følge av endringer i status for visse områder:

• Områder i Danmark og Finland har fått status som kategori IV for viral hemorhagisk septikemi (VHS)
• Et område i Tyskland har fått status som kategori IV for koi-herpesvirus (KHV)
• Et område i UK (Shetland) har mistet kategori I status for infeksiøs lakseanemi (ILA) og er nå i kategori IV
• UK har sluttført bekjempelsesprogram for VHS og gjenoppnådd kategori I status for VHS
• Et område i UK har mistet kategori I status for Bonamia ostreae

Merknader
Rettsakten har betydning for hvilke områder akvakulturdyr av mottakelige arter kan omsettes til og fra, men den medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Status for områder i Norge fremgår av omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 2.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2009
Anvendelsesdato i EU
07.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0975
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro