Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF

Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens gjennomføringsrapport av 28.4.2011, dansk utgave)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågningsog trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet [1] har til formål at oprette et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet med henblik på at gøre skibsfarten mere sikker og effektiv og forbedre myndighedernes reaktioner med hensyn til ulykker, hændelser eller potentielt farlige situationer til søs, herunder eftersøgningsog redningsoperationer, og bidrage til hurtigere at forebygge og opdage forurening fra skibe. Med henblik herpå fastsætter direktivet flere nye krav inden for trafikovervågning og trafikinformation for skibsfarten under hensyn til internationale regler om skibsmeldesystemer, skibstrafiktjenester og de teknologiske fremskridt inden for identifikation og overvågning af skibe.

For at fremme oprettelsen af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i EU fastsætter direktivet nogle forpligtelser til at fastlægge en ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

For at sikre, at der er nødområder til rådighed for nødstedte skibe, fastsætter direktivet en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde planer for modtagelse af sådanne skibe. Direktivet finder generelt anvendelse på skibe med en bruttotonnage på mindst 300 og på bunkre på mindst 5 000 tons om bord på skibe. Alle skibe, der anløber havne i Den Europæiske Union, skibe, der sejler ind i områder med obligatoriske skibsmeldesystemer, som er vedtaget af IMO, og som drives af medlemsstaterne, samt skibe, der er involveret i ulykker og hændelser i en medlemsstats eftersøgnings- og redningsområde/eksklusive økonomiske zone eller tilsvarende, falder ind under direktivets anvendelsesområde. Direktivets effektivitet afhænger af medlemsstaternes og Kommissionens gennemførelse og håndhævelse. I den forbindelse pålægger artikel 26, stk. 1, medlemsstaterne at aflægge rapport til Kommissionen om udviklingen i gennemførelsen af direktivet, navnlig bestemmelserne i artikel 9, 10, 18, 20, 22, 23 og 25, senest den 5. februar 2007, og om den fuldstændige gennemførelse af direktivet senest den 31. december 2009. I henhold til artikel 26, stk. 2, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktivet [2], navnlig med henblik på at undersøge, i hvilket omfang direktivet bidrager til at øge søtransportens sikkerhed og effektivitet og til at forebygge forurening til søs. Kommissionen skal gøre dette på grundlag af ovennævnte rapporter fra medlemsstaterne.

Denne beretning vurderer gennemførelsen af direktivet og virkningen af de foranstaltninger, der er truffet.

1 EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.
2 Direktiv 2002/59/EF blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 101). Der er i det omfang, det er nødvendigt, taget hensyn til disse ændringer i denne beretning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.05.2002
Gjennomføringsfrist i EU
05.02.2004
Anvendelsesdato i EU
05.02.2004
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 11.11.2004, p. 174-191
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.01.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro