Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/407/EF av 2. juni 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner som tredjeland har lagt fram i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Decision 2008/407/EC of 2 June 2008 amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen).

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen i vedtak 2004/432/EF over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoff i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene for eksportert til EØS-området. Endringer er gjennomført ved følgende: Ny Caledonia har blitt godkjent for overvåkningsplaner for honning, Tanzania og Costa Rica for akvakulturprodukter, Moldova fjernes fra listen for honning og Sør-Afrika for kjøtt fra oppdretts- og viltlevende vilt, med unntak for strutsefugl. For de to sistnevnte statene kan de respektive produktene importeres hvis de var under transport til EØS-området på dato for rettsaktens ikrafttredelse den 2. juni 2008.

Merknader

Rettsakten krever endring i:
1. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.
2. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1474 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra tredjeland.
3. Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte samt visse kjøttprodukter.

Forskriftsendringene vil ikke bli gjennomført før ovennevnte forskrifter blir fastsatt i ny form som henholdsvis:

• Forskrift om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater
• Forskrift om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater
• Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter.

Dette av hensyn til ryddighet i de pågående forskriftsendringer.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre merarbeide eller økte kostnader for tilsynsmyndigheten.

Vurdering
Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.08.2008
Anvendes fra i Norge
04.08.2008