Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/772/EF av 1. oktober 2008 som endrer vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner fremlagt av tredjestater i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Decision 2008/772/EC of 1 October 2008 amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2004/432/EF over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene for eksport til EØS området. Endringen medfører at Sør-Afrika igjen har fått godkjent overvåkningsplanene for reststoffer i vilt og oppdrettsvilt; fra og med juni 2008 og frem til denne rettsakten (2008/772/EF) var de kun godkjente for oppdretts- og viltlevende struts. Israel har fremlagt og av kommisjonen fått godkjent overvåkningsplaner for oppdrettsvilt. Kina har fått godkjent planen for egg og Ukraina har fått godkjent planene for fjørfe, hest og akvakulturdyr.

Rettsakten korrigerer også enkelte fotnoter som var feilnummererte i forrige vedlegg til vedtak 2004/432/EF.

Merknader
Rettsakten krever endringer i vedleggene til følgende forskrifter:

Forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater.

Forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter.

Med hjemmel i matloven § 23, tredje ledd fastsettes endringene av Mattilsynet uten forutgående høring.

Rettsakten vil ikke medføre merarbeid eller økte kostnader for tilsynsmyndigheten. Det antas at endringene heller ikke vil føre til økte kostnader for næringen.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2008
Anvendelsesdato i EU
30.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2008
Anvendes fra i Norge
04.12.2008