Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåkning av metaller og jod i makroalger og halofytter og produkter basert på makroalger

Commission Recommendation (EU) 2018/464 of 19 March 2018 on the monitoring of metals and iodine in seaweed, halophytes and products based on seaweed

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens anbefaling angår overvåkning av innhold av metaller og jod i makroalger (tang og tare) og halofytter (saltvannstolerante planter), samt produkter basert på makroalger. Anbefalingen omfatter både næringsmidler og fôrvarer. Tilsetningsstoffer basert på makroalger er også omtalt. Det foreslås innsamling av data i 2018, 2019 og 2020. Målet er at forekomstdata for arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv i forskjellige arter av makroalger og halofytter skal støtte en eksponeringsvurdering. Man ønsker å vurdere om bidraget av disse stoffene fra makroalger og halofytter til den totale eksponeringen av disse stoffene, vil nødvendiggjøre etablering av maksimalt nivå (ML) for arsen, kadmium og bly for disse råvarene eller endre grenseverdier (MRL) for kvikksølv for alger og prokaryote organismer. Det må også evalueres hvilke tiltak som er nødvendig i forbindelse med eksponering for jod fra disse produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en anbefaling og vil ikke innebære endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av kartleggingen vil kreve ressurser både fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser anbefalingen som EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonens endelige anbefaling blir ikke sendt på høring og følger hurtigprosedyre.

Anbefalingen har vært diskutert i kommisjonens ekspertarbeidsgruppe for industrielle kontaminanter og fikk tilslutning blant medlemslandene på møte i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain 20. februar 2018. Mattilsynet har deltatt på disse møtene.

EUs mattrygghetsorgan EFSA har identifisert makroalger til bruk i mat og fôr som «emerging risk» og har diskutert saken de siste par år i EREN ( Emerging Risks Exchange Network) med konklusjon om at det er behov for mer data. Anbefalingen er en oppfølging av dette.

Mattilsynet prioriterer også i år arbeidet med utvikling av forvaltningen på makroalger, i tråd med tildelingsbrevet for 2018. Havstrategien ble lagt fram våren 2017, og regjeringen vil at det skal legges til rette for høsting og oppdrett av nye arter. Mattilsynet skal bidra til dette med tang og tare som prioriterte arter.

Det er økende interesse for akvakultur og villhøsting av makroalger til bruk som næringsmidler og fôrvarer med mere. FOU-aktiviteten er stor og det etableres stadig nye næringsaktører. Samtidig vet vi for lite om stoffer fra algene som kan ha negativ effekt på helsen. Utnyttelse av ressursen makroalger er viktig for Norge og vi har stor aktivitet på dette området – men det er spesielt viktig at mattryggheten blir ivaretatt i denne utviklingen.

Mattilsynet ga NIFES i 2015 oppdrag om å gjennomgå kunnskapen om stoffer i makroalger som kan ha negativ effekt på folkehelsen og dyrehelsen – med vekt på de viktigste artene i norske farvann som er aktuelle til bruk i mat og fôr. Hovedkonklusjonene var at det er behov for mer kunnskap på området. De viktigste risikostoffene i norsk tang og tare ser ut til å være tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod. Se rapport fra NIFES (nå Havforskningsinstituttet) fra juni 2016.

Norge har uttalt støtte for anbefalingen om overvåkning, og Mattilsynet har informert både EFSA og kommisjonen om at det er stor aktivitet i Norge og vi har også delt NIFES-rapporten om makroalger.

Vi sendte ut det første utkastet til anbefaling til bransjen og kunnskapsstøtten. Ingen har kommet med innvendinger og flere har uttrykt støtte til dokumentet. Basert på blant annet deres innspill, sendte vi innspill til kommisjonen 20. oktober 2017. Slik vi ser det har våre innspill stort sett blitt tatt til følge. Vi har kun gitt kommentarer på makroalger og ikke på halofytter, da sistnevnte planter er lite aktuelle kommersielt i Norge per i dag.

Vi har allerede i januar 2018 igangsatt overvåkning i tråd med kommisjonens anbefaling - i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Status
Anbefalingen er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Siden dette er en anbefaling er reglene ikke forpliktende og EØS/EFTA-statene er heller ikke forpliktet til å innlemme den i EØS-avtalen. Mattilsynet mener imidlertid at Norge bør følge anbefalingen, og anser det også hensiktsmessig, av mer praktiske grunner, å innlemme den i EØS-avtalen. Dette endrer isåfall ikke at anbefalingen ikke er forpliktende.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2018
Anvendelsesdato i EU
21.03.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018H0464
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro