Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1881 av 8. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til klassifikasjon av stoffet diflubenzuron angående øvre grensenverdi for restkonsentrasjoner av dette

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1881 of 8 November 2019 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance diflubenzuron as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2019/1881 omhandler diflubenzuron, som er et antiparasittmiddel som brukes mot ektoparasitter. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til laksefisk og har en midlertidig grenseverdi (1000 µ/kg) i muskel og skinn. Den midlertidige grenseverdien ble etablert på bakgrunn av vurdering av 7. mai 2015 fra Kommisjonens "komite for veterinære legemidler" (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)). I henhold til forordning (EU) nr. 470/2009 kan midlertidige grenseverdier etableres når det mangler vitenskapelige data om et stoff for eventuell helsefare for forbrukerne. Det er antydning til at den gentoksisk metabolitten "4-chloroaniline" av diflubenzuron finnes i behandlet fisk i en konsentrasjon som kan utsette human helse for fare, og at etablering av en midlertidig grenseverdi for diflubenzuron ikke var hensiktsmessig, ifølge EU-kommisjonen. I tillegg har EU-kommisjonen vist til vurdering fra EFSA i 2015 som var knyttet til bruk av diflubenzuron som plantevernmiddel, hvor det ble konstatert at tilstrekkelig data til å konkludere at bruk av diflubenzuron var betryggende. På bakgrunn av dette har EU-kommisjonen bedt CVMP om å revidere vurdering datert 7. mai 2015.

CVMP-en har i 15. mars 2018 revidert/endret sin vurdering om etablering av grenseverdi for diflubenzuron. Basert på dette, har EMA "European Medicines Agency" anbefalt at den midlertidige grenseverdien for diflubenzuron i laksefisk skal reduseres. Grenseverdien for diflubenzuron i laksefisk er nå satt ned fra 1000 til 10 µ/kg for å forsikre at metabolitten 4-chloranilin holdes til et akseptabelt nivå for å beskytte forbrukerne. EMA har også vurdert at ekstrapolering av denne grenseverdien til andre typer fisk (finnfisk) ikke er hensiktsmessig.

Forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2019/1881 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at diflubenzuron har fått en ny fastsatt grenseverdi (10 mikrogram/kg) i muskel og skinn fra laksefisk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Diflubenzuron er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til laksefisk. Endringen gjelder etablering av grenseverdi i laksefisk for rester av diflubenzuron. I denne endringen har den midlertidige grenseverdien blitt redusert til 10 mikrogram/kg og gjort om til fastsatt. Ekstrapolering av grenseverdiene til finn-fisk er ikke hensiktsmessig.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2019
Anvendelsesdato i EU
10.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro