Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsetting av en øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet " Salinomax 120G", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 496/2007 of 4 May 2007 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Salinomax 120G’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer av forordning (EF) nr. 600/2005 og omhandler fastsettelse av maksimalgrenseverdier for restmengde av tilsetningsstoffet salinomycinnatrium ” Salinomax 120G” som tilhører gruppe koksidostatika og andre legemidler. "Salinomax 120G" er godkjent iht rådsdirektiv 70/524/EØF. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 ble tilsetningsstoffet godkjent til bruk hos slaktekyllinger i ti år. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad. Firma (Alpharma, Belgia, BVBA) har anmodet om at godkjenningsbetingelsene endres slik at det innføres maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av stoffet (MRL) etter vurdering av EFSA. I uttalelse fra 26. januar 2005 har EFSA foreslått at det fastsettes midlertidige MRL for Salinomax 120G. Forordning (EF) nr. 600/2005 endres derfor.

Salinomax 120G er oppført i EF-register over fôrtilsetningsstoffer som E 766. Det er satt krav til minimumsinnhold på 50 mg aktivt stoff /kg fullfôr og maksimumsinnhold på 70 mg aktivt stoff /kg fullfôr. Tilførsel av stoffet siste dag før slakting er forbudt. Tidligere var fristen på 5 dager. I bruksanvisning må opplyses at det er farlig for dyr av hestefamilien og kalkuner. Dette fôrstoffet inneholder ionophor og bør ikke anvendes sammen med visse legemidler (for eksempel tiamulin). Stoffet er godkjent fram til 2015. MRL er satt på 5 µg salinomycin/kg våtvev.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2007
Anvendelsesdato i EU
25.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 185-186
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0496
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro