Øvre grenseverdier for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009 av 10. februar 2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen

Commission Regulation (EC) No 124/2009 of 10 February 2009 setting maximum levels for the presence of coccidiostats or histomonostats in food resulting from the unavoidable carry-over of these substances in non-target feed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2010)

Sammendrag av innhold
Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003.

Godkjenningen gjelder kun bruk i fôrblandinger til visse dyrearter og i bestemte mengder. Til visse dyrearter kan koksidiostatika, selv i små mengder, ha skadelig virkning, og det er krav om merking av fôret.

I fôrindustrien produserer mange ulike fôrblandinger på samme produksjonslinje, og det kan føre til at rester av en fôrblanding kan finnes i den etterfølgende blandingen. Dette betegnes som krysskontaminering og er teknisk uunngåelig. Det kan medføre at også spor av koksidiostatika vil gjenfinnes i fôrblandinger der det ikke er tillatt. Krysskontaminering kan skje i alle ledd i produksjonsprosessen, under lagring og ved transport av fôr.

For å unngå handelshindringer er det fastsatt EU-regelverk som omfatter grenseverdier for uunngåelig krysskontaminering med godkjente koksidiostatika i fôr som ikke skal inneholde dette. Videre er det fastsatt MRL-verdier for de tilsvarende aktive stoffene i animalske næringsmidler. Grenseverdiene for fôrvarer fastsettes i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer. Selv med uunngåelig krysskontaminering med koskdiostatika under grenseverdiene for fôr, kan det finnes spor av disse stoffene i animalske næringsmidler fra dyr som ikke skal ha koksidiostatika i fôret. Nå er det fastsatt MRL-verdier for uunngåelig krysskontaminering med koksidiostatika i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 315/93 om kontaminanter i næringsmidler, og MRL-verdiene går fram av vedlegget til forordning (EF) nr. 124/2008.

MRL-verdiene er satt både av hensyn til samhandel og til folkehelsa. De skal revurderes senest innen 1. juli 2011 på grunnlag av teknisk og vitenskaplig utvikling. MRL-verdiene som er fastsatt forordning (EF) nr. 124/2009 skal gjelde uavhengig av bestemmelser i forordnigene (EØF) nr. 2377/90 om prosedyren for å fastsette MRL-verdier for veterinære legemidler i animalske næringsmidler og (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Animalske næringsmidler med innhold av koksidiostatika som overstiger MRL-verdiene, er forbudt å omsette. Dersom næringsmidlene er tørket, fortynnet, foredlet eller består av flere råvarer, skal både endringer i innhold av koksidiostatikarester som følge av behandlingen og det relative forholdet mellom råvarer i produktet vektlegges.

EFSA har vurdert en krysskontamineringsgrad på 2%, 5% og 10% for koksidiostatika i fôr, der høyeste tillatte mengde koksidiostatika har vært tilsatt fôret. De konkluderer med at krysskontaminering på disse nivåene ikke er til skade verken for folkehelsa eller dyrehelsa til ikke godkjente dyrearter. MRL-verdiene er imidlertid satt ut fra at ALARA-prinsippet er benyttet ved fastsettelse av genseverdiene for innhold i fôr, som er på 1%.

Forordningen trer i kraft i EU 1. juli 2009.

Merknader
I EU er det godkjent 11 ulike koksidiostatika for bruk i fôr til landdyr, mens kun 5 av disse er godkjente for bruk i Norge. Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved implementeringen av denne forordningen fikk Norge en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som gir oss rett til å opprettholde nasjonal lovgivning for koksidiostatika. Dette innebærer at Norge kan videreføre de 5 koksidiostatika som var godkjente i 2003, mens de øvrige 6 koksidiostatika, som er godkjente i EU, men som i 2003 ikke var godkjente i Norge, fortsatt kan holdes utenfor EØS-avtalen og dermed ikke gjøres gjeldende for Norge.

De fem koksidiostatika som Norge har godkjent er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge følger EU-regelverket fullt ut på dette området. Det vil si at for disse fem stoffene følger vi EU-reglene både med hensyn til bruksområde (godkjente dyrearter, bruksperiode og fôrtype), grenseverdier for innhold og fastsatte MRL-verdier (største tillatte innhold av stoffet i næringsmidler).

Dette medfører at de deler av forordningen som omhandler de fem koksidiostatika Norge har godkjent, skal implementeres i norsk regelverk. De som omhandler de seks som ikke er godkjent, er det ikke aktuelt å implementere. Bestemmelsene tas inn i tilsetningsstoff-forskriften, vedlegg 1 og 2, ved en endringsforskrift.

Forslaget til forordning vil sendes på høring sammen med direktiv 2009/8/EF som fastsetter grenseverdier for uunngåelig krysskontaminering med koksidiostatika i fôr (endringsforskrift til fôrvareforskriften).

Når nevnte direktiv for grenseverdier i fôr er fastsatt og gjennomføres som norsk regelverk, vil bestemmelsene om MRL-verdiene være greit å etterleve for fjørfenæringen.

Forordningen vil medføre at Mattilsynet bør vurdere å utvide tilsynet med animalske næringsmidler til å omfatte kontroll med rester av koksidiostatika som kan skyldes uunngåelig krysskontaminering. Dette vil gjelde de koksidiostatika som er godkjent i Norge, men også de som bare er godkjent i EU. Sistnevnte kontroll vil i hovedsak omfatte aktuelle animalske næringmidler (fjørfeprodukter) som innføres.

Rettsakten vil medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetnigsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften, vedlegg 1 og 2.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten har vært behandlet i SUMP tidligere - 26.02.2009

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel for de koksidiostatika som er godkjente tilsetningsstoff til fôr etter norsk regelverk og som følger EUs bestemmelser på området.

Status

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 100-104
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2010
Anvendes fra i Norge
01.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0124
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro