Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of opium alkaloids in certain foodstuffs

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer, deriblandt opiumalkaloider, i fødevarer.

(2) Valmuefrø hidrører fra opiumvalmuer (Papaver somniferum L.). Opiumvalmueplanten indeholder opiumalkaloider såsom morfin og codein. Valmuefrø indeholder ikke opiumalkaloider eller indeholder kun meget små mængder, men kan blive kontamineret med alkaloider som følge af insektangreb eller ved ekstern kontaminering af frøene under høstning, når støvpartikler fra stænglen (herunder kapselvæggen) klæber sig til frøene.

(3) I 2018 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") en ajourføring af den videnskabelige udtalelse om opiumalkaloider i valmuefrø . Autoriteten bekræftede den akutte referencedosis på 10 µg morfin/kg legemsvægt og konkluderede, at koncentrationen af codein i valmuefrøprøverne bør tages i betragtning ved at omregne codein til morfinækvivalenter med en faktor på 0,2. Den akutte referencedosis er således en akut referencedosis for en gruppe bestående af morfin og codein, udtrykt i morfinækvivalenter. Eksponeringsskøn har vist, at den akutte referencedosis for denne gruppe sandsynligvis vil blive overskredet, navnlig ved indtagelse af større portioner eller ved indtagelse af fødevarer, der indeholder uforarbejdede valmuefrø.

(4) Der bør derfor fastsættes grænseværdier for morfin og codein, udtrykt i morfinækvivalenter, for valmuefrø, som markedsføres til den endelige forbruger, og for bagværk, der indeholder valmuefrø eller produkter heraf. Der bør ved fastsættelsen af disse grænseværdier tages hensyn til, at forarbejdning af de rå valmuefrø kan reducere alkaloidindholdet i færdigvaren med 25-100 %. Da det er hensigtsmæssigt for producenter af bagværk at få detaljerede oplysninger, bl.a. om det morfinækvivalente indhold, om valmuefrø, der anvendes som ingredienser i bagværk, bør leverandøren af valmuefrø tilvejebringe disse oplysninger for producenten af bagværk.

(5) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(6) For at give de erhvervsdrivende mulighed for at forberede sig på de nye regler, der indføres ved denne forordning, bør der fastsættes en rimelig frist, inden grænseværdierne finder anvendelse. Der bør også fastsættes en overgangsperiode for fødevarer, der er blevet markedsført på lovlig vis inden datoen for anvendelsen af denne forordning.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet