Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1317 av 9. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for bly i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2021)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å revidere grenseverdiene for bly i en rekke næringsmidler.

I 2010 utførte EUs mattrygghetsorgan (EFSA) en risikovurdering av bly i næringsmidler. EFSA påpekte at bly kan forårsake nevrotoksisitet hos små barn, samt kardiovaskulære problemer og nefrotoksisitet hos voksne. EFSA konkluderte med at det ikke var mulig å sette et tolerabelt ukentlig inntak (tålegrense) for bly og uttrykte bekymring for at dagens nivåer av eksponering for bly i kosten potensielt kan påvirke nevroutviklingen hos fostre, spedbarn og barn. JECFA ("Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants") konkluderte med det samme i 2010.

I Codex Alimentarius er grenseverdiene for bly i salt, vin og spiselig innmat nylig senket. Codex Alimentarius utvikler standarder i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». For å redusere eksponeringen av bly hos befolkningen i EØS, foreslås det å senke grenseverdiene for de samme kategoriene tilsvarende i forordning (EF) nr. 1881/2006 (grenseverdiene for bly i enkelte næringsmidler til spedbarn og småbarn, og i villsopp). For å også hindre uredelig praksis, slik som tilsetning av blykromat til gurkemeie, foreslås det også grenseverdier for bly i krydder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for bly i visse næringsmidler, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet