Øvre grenseverdier for rester av tropanalkaloider i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1408 av 27. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for tropanalkaloider i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1408 of 27 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of tropane alkaloids in certain foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.3.2022)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i nærmere bestemte næringsmiddelkategorier. 

EU har fastsatt nye grenseverdier for tropane alkaloider i nye næringsmiddelkategorier ved endringsforordningen (EU) 2021/1408. 

Tropane alkaloider (TA) er sekundære metabolitter som forekommer naturlig i flere plantefamilier inkludert Brassicaceae (korsblomstfamilien), Solanaceae (søtvierfamilien) og Erythroxylaceae (kokafamilien). Det er hittil identifisert flere enn 200 tropane alkaloider. De mest undersøkte er atropin og skopolamin. I EFSAs risikovurdering fra 2013 framgår det at enkelte tropane alkalodier kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre. EFSA har etablert en akutt referansedose (ARfD) for summen av de to tropane alkaloidene atropin og skopolamin på 0,016 µg/kg kroppsvekt.

EFSA-vurderingen har blitt fulgt opp med innhenting av nyere forekomstdata i et vidt spekter av plantebasert mat, og i 2018 publiserte EFSA en ny vurdering av akutt eksponering for TA gjennom mat. Vurderingene viste at akutt referansedose var overskredet for flere grupper, noe som innebærer en helsebekymring. Visse korn og korprodukter, samt urtete, bidrar mest til eksponeringen for TA. TA finnes særlig i store mengder i frø av ugress i piggepleslekten (Datura). Piggeplefrøene er små og vanskelige å fjerne, særskilt i avlinger som selv består av små frø/korn, slik som hirse, durra og bokhvete, samt mais. Kommisjonen foreslår derfor å fastsette grenseverdier for disse kornsortene, produkter av disse, samt urtete. 

Forordning (EU) 2021/1408 fastsetter nye grenseverdier for tropane alkaloider. Disse er gitt i del 8.2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (teksten i tabellen gjengis på dansk da norsk oversettelse enda ikke foreligger):

BILAG

I del 8 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes rubrik 8.2 således:

Fødevarer (1)

Grænseværdi (μg/kg)

»8.2.

Tropanalkaloider (*)

Atropin

Scopolamin

8.2.1.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn indeholdende hirse, durra, boghvede, majs samt de produkter, som er fremstillet heraf (3) (29)

1,0

1,0

Summen af atropin og scopolamin

8.2.2.

Uforarbejdet hirse og durra (18)

5,0 fra 1. september 2022

8.2.3.

Uforarbejdet majs (18), undtagen:

— uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling

(37) og

— uforarbejdet majs til popning

15 fra 1. september 2022

8.2.4.

Uforarbejdet boghvede (18)

10 fra 1. september 2022

8.2.5.

Majs til popning

Hirse, durra og majs, der markedsføres til den endelige forbruger Mølleriprodukter af hirse, durra og majs

5,0 fra 1. september 2022

8.2.6.

Boghvede, der markedsføres til den endelige forbruger Mølleriprodukter af boghvede

10 fra 1. september 2022

8.2.7.

Urteudtræk (tørret produkt) med undtagelse af de urteudtræk, der er angivet i 8.2.8

25 fra 1. september 2022

8.2.8.

Urteudtræk (tørret produkt) af anisfrø

50 fra 1. september 2022

8.2.9.

Urteudtræk (flydende)

0,20 fra 1. september 2022

 

(*) De omhandlede tropanalkaloider er atropin og scopolamin.«

Overgangsbestemmelser

God produksjons- og innhøstingspraksis bør anvendes for å redusere forekomsten av TA. Siden disse kravene nylig har blitt introdusert og av hensyn til virksomhetenes mulighet for å tilpasse seg de nye kravene, er det gitt en overgangsperiode fram til 1. september 2022, dvs. at de nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. september 2022. Næringsmidler som er lovlige på markedet før 1. september 2022, kan fortsatt omsettes inntil utløpet av holdbarhetstiden.

For baby- og barnemat som inneholder mais/maisprodukter foreslås imidlertid en strengere regel. Slike produkter, som er lovlige på markedet før ikrafttredelsen av de nye bestemmelsene, kan omsettes inntil utløpet av holdbarhetstiden. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2016 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler ved endring av § 3 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1881/2006. De nye grenseverdiene for tropane alkaloider framkommer i endringsforordningen (EU) 2021/1408 til forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet har tatt noen få prøver som viser funn av TA også i produkter som omsettes på det norske markedet, men dette er først og fremst produkter som importeres da TA primært forekommer i planter som vokser i varme og subtropiske strøk. Det forutsettes derfor at dette regelverket ikke vil innebære omlegging av produksjons – og innhøstingspraksis for produsenter i Norge, og det foreligger allerede generelle krav om å ha på plass et system som tar høyde for forurensende stoffer i sin produksjon og omsetning, også for importører. De foreslåtte grenseverdiene for tropane alkaloider vurderes derfor å ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene ut over generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med å fastsette grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler for å beskytte folkehelsen basert på EFSAs risikovurdering, tilgjengelige forekomstdata og EFSAs nyeste eksponeringsberegninger. Rettsakten har vært ute på høring. Det var ingen innspill til høringsbrevet. 

Mattilsynet mener at fastsettelse av grenseverdier vil kunne stimulere til bedre produksjons- og innhøstingspraksis og dermed bidra til lavere inntaksnivåer over tid.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1408
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro