Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 744/2010 av 18. august 2010 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som nedbryter ozonlaget, angående kritiske anvendelser av haloner

Commission Regulation (EU) No 744/2010 of 18 August 2010 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, with regard to the critical uses of halons

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2012)

Sammendrag av innhold
EU vedtok 16. september 2009 en revidert forordning – (EF) nr. 1005/2009 om ozonreduserende stoffer. Den trådte i kraft 1. januar 2010 og erstatter forordning 2000/2037/EF. Rettsakten er et tillegg til forordning 1005/2009/EF. Vedlegget til rettsakten erstatter vedlegg VI i forordning 1005/2009/EF. Vedlegget gir spesifikke utfasingsdatoer for endelig utfasing av kritisk bruk av halon, primært innen militær sektor og sivil luftfart.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i EF-traktatens miljøbestemmelse (art. 175), samt art. 133 om handel.

Vedlegget som beskrev kritisk bruk av halon i forordningen fra 2000 (anneks VII) ble ikke endret i den reviderte forordningen av 2009 (anneks VI), men er nå endret gjennom denne forordningen 744/2010. Det er fastsatt en rekke årstall for når det skal være forbudt å bruke halon til det som i dag er definert som kritisk bruk, og dermed unntatt det generelle forbudet i forordningen. Utfasingsdatoene varierer fra 2010 (tidligste ”cut-off date”) til 2040 (seneste ”end date”) og omfatter først og fremst sivil og militær luftfart og bruk på skip, ubåter og overflatefartøy innen forsvaret. Halon brukes fortsatt til eksplosjonsundertrykkende formål i store fjellanlegg innen kraftproduksjon, men disse kraftselskapene arbeider nå med å fase ut halon til dette formålet. Etter utfasningsdatoene for kritisk bruk av halon i anneks VI i den nye EU-forordningen, vil det bli forbudt å bruke halon også til dette formålet fra 31. desember 2016. Etter denne dato må utstyret som inneholder halon settes ut av funksjon. Det er i henhold til forordningen tillatt å bruke halonanleggene fram til 31. desember 2020 for mobile slukkesystem, og fram til 2035-2040 for fastmonterte system.

Forordning 2000/2037/EF er gjennomført i produktforskriftens kapittel 6. Både forordning 1005/2009 og denne rettsakten går noe lengre enn EUs og Norges forpliktelser etter Montrealprotokollen om reduksjon og stans av forbruket av ozonreduserende stoffer. I Montrealprotokollen tillates fremdeles halon til kritisk bruk, som hovedsakelig er de bruksområdene som er angitt også i denne forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Norge har deltatt i ekspertgruppen som har behandlet dette i Brussel. Da spesialutvalget for miljø 16.06.2010 behandlet utkastet til revidert ozonforordning (forordning 1005/2009), var utkastet med vedlegg VI, svært likt rettsakten, men med noe strengere utfasingsregime. Rettsakten har vært på høring hos de berørte partene, og forsvarets kompetansesenter og SAS har blant annet uttalt seg om utfasingen av halon. Forsvaret uttalte blant annet at kostnadene ved eventuell ombygging er akseptable. Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.08.2010
Anvendelsesdato i EU
08.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 260-266
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro