Ozonforordningen: endringsbestemmelser om haloner til bruk i luftfartøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1088/2013 av 4. november 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 med hensyn til anvendelse av import- og eksportlinsenser for produkter og utstyr som inneholder eller er basert på haloner til kritisk bruk i luftfartøy

Commission Regulation (EU) No 1088/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to applications for import and export licences of products and equipment containing or relying on halons for critical uses in aircraft

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved import og eksport af produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI i forordning (EF) nr. 1005/2009, kræves en tilladelse.

(2) I artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2009 fastsættes listen over, hvad en ansøgning om tilladelse skal omfatte. Listens detaljeringsgrad kræver i praksis en særskilt tilladelse til hver enkelt eksport og import.

(3) Hvad angår produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, har kravet om en særskilt tilladelse til hver enkelt eksport og import vakt bekymring på grund af timingforholdene i luftfartssektoren, da det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at udstede en tilladelse med meget kort frist for at undgå, at et fly får startforbud. I forhold til andre sektorer, der bruger haloner til kritiske anvendelser, importerer og eksporterer luftfartssektoren i sagens natur haloner oftere, og processen er af meget repetitiv karakter.

(4) Import og eksport af produkter, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, er ikke underlagt kvantitative begrænsninger, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage krydskontrol af de særskilte tilladelser til hver enkelt eksport og import mod med de kvantitative begrænsninger.

(5) Brandslukningssystemer til anvendelse om bord på flyvemaskiner reguleres af konventionen angående international civil luftfart, bilag 6 og 8, der fastsætter de fælles minimumsstandarder for driften af luftfartøjer og luftfartøjers luftdygtighed, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur.

(6) Med hensyn til produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, bør listen over de oplysninger, en ansøgning om tilladelse skal indeholde, ændres, således at der kan udstedes generelle tilladelser frem for særskilte tilladelser til hver enkelt import og eksport.

(7) Forordning (EF) nr. 1005/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2013
Anvendelsesdato i EU
25.11.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet