Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og kredittkvalitetsvurderingsmetoder

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/990 of 10 April 2018 amending and supplementing Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council with regard to simple, transparent and standardised (STS) securitisations and asset-backed commercial papers (ABCPs), requirements for assets received as part of reverse repurchase agreements and credit quality assessment methodologies

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer pengemarkedsfondsforordningen ((EU) 2017/1131) slik at den inneholder en referanse til nye bestemmelser om enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (STS) og gjeldsbrev med sikkerhet i konkrete aktiva (ABCP'er) inntatt I forordning (EU) 2017/2402. I tillegg inneholder forordningen supplerende bestemmelser til pengemarkedsfondsforordningen med hensyn til krav til aktiva mottatt som ledd i omvendte tilbakekjøpsavtaler og kredittvurderingsmetoder.

Forordningen endrer artikkel 11(1) i pengemarkedsfondsforordningen. De øvrige bestemmelsene er utfyllende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når hovedforordningen er inntatt I EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning (inkorporasjon). Kommisjonsforordningen har ennå ikke vært på høring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Pengemarkedsfondsforordningen inneholder allerede svært detaljerte krav til hva som regnes som tillatte investeringer for pengemarkedsfond, sammensetning av porteføljen og krav til den kredittvurdering forvalter må gjøre. Formålet med pengemarkedsfondsforordningen er å styrke investorvernet særlig for å kunne møte store innløsningskrav og sikre fondenes rolle som finansieringskilde.

Det antas at kommisjonsforordningen i hovedsak ikke vil ha andre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser enn de som allerede vil følge av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsestidspunkt.

Status
Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 21. juli 2018, med unntak av artikkel 1 som trer i kraft 1. januar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.04.2018
Anvendelsesdato i EU
21.07.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0990
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro