Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 516/2010 av 15. juni 2010 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir permanent godkjenning til et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner. Preparatet er tidligere gitt permanent godkjenning til bruk i fôr til slaktekylling og slaktekalkun og foreløpig godkjenning til bruk i verpehønefôr. Disse godkjenningene er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, har overgangsordninger for produkter som er godkjent etter det tidligere direktivet, og betingelsene i dette er også gjeldende her.

Enzympreparatet består av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Aspergillis aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanase produsert av Tricoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM) 9553) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842). European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert tilleggsinformasjon om preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Preparatet har fått permanent godkjenning og er klassifisert i gruppen Enzymer. Det er angitt anbefalt innhold av de ulike enzymene i preparatet pr. kg. fullfôr til verpehøner. Preparatet skal benyttes i fôrblandinger med høyt innhold av betaglukaner og arabinoksylaner, dvs. fôr med innhold av 30-50 % hvete.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsa, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôvarer. Endringen foretas i vedlegg I i forskriften. Siden preparatet allerede har foreløpig godkjenning, og det ikke er foretatt endringer i sammensetning eller bruksområde, får rettsakten minimale praktiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2010
Anvendelsesdato i EU
06.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 198-199
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro