Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1453/2004 of 16 August 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.4.2005

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge direktiv 70/524/EØF skal der gives tilladelse til tilsætningsstoffer, der skal anvendes i Fællesskabet. De tilsætningsstoffer, der er omhandlet i bilag C, del II, til nævnte direktiv, kan tillades uden tidsbegrænsning, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2437/2000 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Bacillus licheniformis (DSM 5749) og Bacillus subtilis (DSM 5750) til søer.

(3) Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om ikke-tidsbegrænset tilladelse for det pågældende præparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(4) Anvendelse af det pågældende præparat til søer, jf. bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(5) Ved Kommissionens direktiv 94/17/EF blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012) til slagtesvin.

(6) Den Videnskabelige Komité for Foder bekræftede i sin rapport om Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012), som blev vedtaget den 5. december 2001, at præparatet heraf, når det anvendes til dyrekategorierne smågrise, slagtesvin og søer, opfylder betingelserne i artikel 3a, litra b), i direktiv 70/524/EØF. Konklusionen i komitéens rapport var ligeledes positiv med hensyn til præparatets effektivitet, når det anvendes til dyrekategorierne smågrise op til to måneder og søer.

(7) Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om ikke-tidsbegrænset tilladelse for det pågældende præparat.

(8) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev anmodet om en udtalelse om effektiviteten af det pågældende præparat, når det anvendes som fodertilsætningsstof til slagtesvin. Konklusionen i EFSA's udtalelse, som blev vedtaget den 7. maj 2004, var positiv med hensyn til præparatets effektivitet, og vurderingen viser i det hele taget, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(9) Anvendelse af det pågældende præparat til slagtesvin, jf. bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(10) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase produceret af Aspergillus niger (CBS 600.94), som er anført i bilag II, første række, til slagtekyllinger, slagtekalkuner og smågrise.

(11) Ved forordning (EF) nr. 654/2000 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 600.94), som er anført i bilag II, anden række, til slagtekyllinger.

(12) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2690/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) samt polygalacturonase produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) til fedesvin.

(13) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (phoenicis) (NRRL 25541) og af alfa-amylase produceret af Aspergillus oryzae (ATCC 66222) til smågrise.

(14) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W) til slagtekyllinger.

(15) Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningerne om ikke-tidsbegrænset tilladelse for de pågældende fem enzympræparater. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(16) Anvendelse af de pågældende fem præparater, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(17) Vurderingen af de syv ansøgninger viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle dog være sikret ved anvendelse af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

(18) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.08.2004
Anvendelsesdato i EU
20.08.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 14, 20.3.2008, p. 111-116
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.03.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.03.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.03.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.04.2005
Anvendes fra i Norge
12.04.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R1453
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro