Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser

Tittel

Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010 av 24. august 2010 som endrer vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) No 756/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

Målet med Stockholm-konvensjonen er å beskytte menneskers helse og miljø mot stoffer som ikke brytes ned og som hoper seg opp mennesker og miljø også langt fra der de produseres og benyttes. Persistente organiske miljøgifter kan medføre kreft, og ha reproduksjons- og arvestoffskadelige effekter.

På det fjerde møtet i partsmøtet under Stockholmkonvensjonen i mai 2009 - omtalt som COP4 - ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i konvensjonen. Gjennom forordning (EU) nr. 756/2010 endres vedleggene IV og V i forordning (EF) nr. 850/2004 for å følge opp beslutningene fra COP4 og slik at de nye stoffene føres opp i de aktuelle vedleggene. Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallhåndtering. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og fremgangsmåte for behandling av avfall.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er hjemlet i traktatens artikkel 175 (1).

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 om POPs er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 756/2010 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: I forbindelse med gjennomføring av hovedforordningen - forordning (EF) nr. 850/2005 - ble det foretatt konsekvensvurdering og høring av gjennomføringsforskriften. Forordning (EU) nr. 756/2010 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedring i Stockholm-konvensjonen. Gjennomføring av rettsakten anses å ikke ha særlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 756/2010 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedringer i Stockholm-konvensjonen. Norge er en selvstendig part i de aktuelle internasjonale avtalene. Den bromerte flammehemmeren penta-BDE som var foreslått av Norge ble inkludert i konvensjonen. Norge deltar aktivt i arbeidet knyttet til POPs og er i kontakt med berørte parter. Behov for tilpasningstekst har vært vurdert. Det var formuleringer knyttet til konsentrasjonsgrenser for bromerte flammehemmere hvor tekst i forordning og konvensjon ble formulert litt forskjellig, men etter en grundig teknisk/juridisk gjennomgang og vurdering ble det konkludert med at det ikke var aktuelt å anmode om tilpasningstekst.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 756/2010 ble vedtatt 24. august 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 211/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.08.2010
Anvendelsesdato i EU
26.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 458-466
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2013
Anvendes fra i Norge
27.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0756
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro